[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Không gian với thứ tự sinh bởi nón và các ánh xạ giữa chúng

[/kythuat]
[tomtat]
Không gian với thứ tự sinh bởi nón và các ánh xạ giữa chúng
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: PHẦN TỔNG QUAN
CHƯƠNG 2: CÁC KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
2.1. Các không gian Banach
2.2. Các kí hiệu
2.3. Các định lý
CHƯƠNG 3: NÓN VÀ QUAN HỆ THỨ TỰ TRÊN KHÔNG GIAN BANACH
3.1. Nón và thứ tự sinh bởi nón – nón liên hợp
3.1.1. Nón và thứ tự từng phần
3.1.2. Nón liên hợp
3.2. Nón sinh
3.2.1. Định nghĩa và tính chất
3.2.2. Các điều kiện cần và đủ của nón sinh
3.3. Nón chuẩn
3.3.1. Định nghĩa và tính chất
3.3.2. Các điều kiện cần và đủ của nón chuẩn
3.4. Nón chính qui – nón Minihedral
3.4.1. Nón chính qui
3.4.2. Nón minihedral
3.5. Nón làm đầy được (Allows plastering)
3.5.1. Nón lầm đầy được
3.5.2. Ánh xạ tuyến tính dương
3.6. Nón và điểm bất động của ánh xạ tăng
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ ÁNH XẠ GIỮA CÁC KHÔNG GIAN BANACH
4.1. Ánh xạ tuyến tính dương
4.1.1. Tính liên tục và sự mở rộng của ánh xạ tuyến tính dương
4.1.2. Tính chất phổ của ánh xạ tuyến tính dương
4.1.3. Phương trình tuyến tính không thuần nhất
4.2. Ánh xạ tăng
4.2.1. Tính liên tục của ánh xạ tăng
4.2.2. Sự tương quan giữa ánh xạ tăng và đạo hàm
4.2.3. Điểm bất động của ánh xạ tăng
4.3. Ánh xạ lồi
4.3.1. Điều kiện của ánh xạ lồi
4.3.2. Điểm bất động của ánh xạ u0-lõm
4.3.3. Tính chất của vectơ riêng và giá trị riêng
CHƯƠNG 5: PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan