[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai thác tài nguyên nhân văn phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Khai thác tài nguyên nhân văn phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA
1.1. Một số khái niệm và quan niệm
1.1.1. Du lịch
1.1.2. Văn hóa
1.1.3. Du lịch văn hóa
1.1.4. Tài nguyên du lịch nhân văn
1.1.5. Sản phẩm du lịch
1.1.6. Sản phẩm du lịch văn hóa
1.1.7. Điểm du lịch văn hóa
1.2. Một số vấn đề lý luận về phát triển du lịch văn hóa
1.2.1. Mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch
1.2.2. Các nguồn lực phát triển du lịch văn hóa
1.3. Thực tiễn khai thác tài nguyên nhân văn phục vụ phát triển du lịch trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Trên thế giới
1.3.2. Ở Việt Nam
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NHÂN VĂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Tổng quan về thành phố Hồ Chí Minh
2.2. Tiềm năng về tài nguyên du lịch nhân văn ở thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Khái quát tiềm năng của trung tâm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.2. Các di tích lịch sử văn hóa
2.2.3. Lễ hội
2.2.4. Các tài nguyên du lịch khác
2.3. Thực trạng khai thác tài nguyên nhân văn phục vụ phát triển du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2011
2.3.1. Khái quát về thực trạng phát triển du lịch ở TP.HCM
2.3.2. Thực trạng khai thác tài nguyên nhân văn trong phát triển du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh
2.3.3. Đánh giá chung về thực trạng khai thác tài nguyên nhân văn để phát triển du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NHÂN VĂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
3.1. Định hướng khái thác tài nguyên du lịch nhân văn ở TP.HCM
3.1.1. Cơ sở đề xuất định hướng
3.1.2. Đề xuất định hướng khai thác tài nguyên nhân văn phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2020
3.2. Các giải pháp chủ yếu để khai thác tài nguyên du lịch nhân văn
3.2.1. Giải pháp về sản phẩm du lịch
3.2.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật
3.2.3. Giải pháp về tổ chức quản lí và quy hoạch phát triển du lịch
3.2.4. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.2.5. Giải pháp về thị trường
3.2.6. Giải pháp về vốn đầu tư
3.2.7. Giải pháp về phát triển bền vững tài nguyên nhân văn
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan