[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quá trình đô thị hóa và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quá trình đô thị hóa và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA
1.1. Cơ sở lý luận về quá trình đô thị hóa
1.1.1. Quá trình đô thị hóa
1.1.2. Các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa
1.1.3. Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội
1.1.4. Các tiêu chí đánh giá quá trình đô thị hóa
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khái quát quá trình đô thị hóa ở Việt Nam
1.2.2. Đặc trưng đô thị hóa ở Việt Nam
1.2.3. Một số ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong hơn hai thập niên gần đây
1.2.4. Kinh nghiệm quá trình đô thị hóa thành phố Đà Nẵng trong hơn hai thập niên gần đây
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
2.1. Các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa thành phố Cần Thơ
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2. Quá trình đô thị hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 1990 - 2011
2.2.1. Khái quát quá trình phát triển đô thị Cần Thơ đến trước năm 1990
2.2.2. Quá trình đô thị hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 1990 – 2011
2.2.3. Nhận diện quá trình đô thị hóa ở thành phố Cần Thơ bằng phương pháp phân cụm thứ bậc
2.3. Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ
2.3.1. Thay đổi đặc trưng dân số và phân bố dân cư
2.3.2. Thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
2.3.3. Thúc đẩy chuyển đổi sinh kế
2.3.4. Thúc đẩy thay đổi cơ cấu sử dụng đất
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2030
3.1. Cơ sở xây dựng định hướng
3.2. Định hướng quá trình đô thị hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030
3.2.1. Vị thế, chức năng và phạm vi ảnh hưởng
3.2.2. Quy mô dân số
3.2.3. Quy mô đất đai
3.2.4. Mô hình và cấu trúc phát triển đô thị
3.2.5. Không gian phát triển
3.2.6. Cơ sở hạ tầng đô thị
3.3. Một số giải pháp nhằm cải thiện quá trình đô thị hóa thành phố Cần Thơ
3.3.1. Liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị
3.3.2. Quy hoạch đô thị
3.3.3. Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa
3.3.4. Phát triển trung tâm dịch vụ chất lượng cao
3.3.5. Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị
3.3.6. Nguồn vốn phát triển đô thị
3.3.7. Quản lý nhà nước
3.3.8. Tăng cường bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững
3.3.9. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo nghề
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan