[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn sinh hoạt chất kháng nấm Fusarium gây hại trên cây cà chua (Lycopersicon esculentum Mill.)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn sinh hoạt chất kháng nấm Fusarium gây hại trên cây cà chua (Lycopersicon esculentum Mill.)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Fusarium gây bệnh trên cây cà chua
1.1.1. Nấm Fusarium
1.1.2. Cây cà chua
1.2. Xạ khuẩn
1.2.1. Đặc điểm sinh học của xạ khuẩn
1.2.3. Các đặc điểm phân loại xạ khuẩn
1.2.4. Các chất có hoạt tính sinh học từ xạ khuẩn
1.3. Chất kháng sinh
1.3.1. Lược sử nghiên cứu chất kháng sinh
1.3.2. Cơ chế tác động của chất kháng sinh
1.3.4. Các chất kháng sinh có khả năng kháng nấm từ xạ khuẩn
1.3.5. Tình hình nghiên cứu và sử dụng các kháng sinh có nguồn gốc từ xạ khuẩn trên thế giới và Việt Nam
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Hóa chất
2.1.3. Thiết bị và dụng cụ
2.1.4. Các môi trường sử dụng trong nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phân lập xạ khuẩn
2.2.3. Quan sát hình thái xạ khuẩn
2.2.4. Xác định khả năng kháng nấm của XK
2.2.5. Tuyển chọn các chủng XK sinh chất kháng nấm
2.2.6. Phương pháp định loại xạ khuẩn bằng kĩ thuật di truyền phân tử
2.2.7. Khảo sát môi trường và điều kiện nuôi cấy thích hợp
2.2.8. Phương pháp tách chiết chất kháng nấm
2.2.9. Xác định ảnh hưởng của dịch lên men đến khả năng nảy mầm của hạt và sự sinh trưởng của cây cà chua
2.2.10. Thử nghiệm khả năng kháng Fusarium của dịch lên men XK trên cây cà chua
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
3.1. Phân lập và tuyển chọn chủng xạ khuẩn có khả năng sinh hoạt chất kháng nấm Fusarium
3.2. Đặc điểm hình thái của chủng D7
3.3. Định danh đến loài chủng xạ khuẩn D7
3.4. Khảo sát môi trường và điều kiện nuôi cấy thích hợp cho chủng S. pseudogriseolus sinh hoạt tính kháng Fusarium
3.4.1. Lựa chọn MT và thời gian lên men thích hợp
3.4.2. Ảnh hưởng của nguồn cacbon
3.4.3. Ảnh hưởng của hàm lượng cacbon
3.4.4. Ảnh hưởng của nguồn nitơ
3.4.5. Ảnh hưởng của hàm lượng nitơ
3.4.6. Ảnh hưởng pH ban đầu của MT nuôi cấy
3.4.7. Ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường nuôi cấy
3.4.8. Động học của quá trình lên men sinh tổng hợp chất kháng nấm của chủng S. pseudogriseolus
3.5. Tách chiết chất kháng nấm
3.6. Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của dịch lên men đến khả năng nảy mầm của hạt và sự phát triển của cây cà chua trong phòng thí nghiệm
3.7. Kết quả thử nghiệm khả năng kháng Fusarium của dich lên men chủng XK trên cây cà chua trong chậu thí nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan