[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định lượng khả năng hấp thụ khí CO2 của cây thân gỗ ở một số công viên thuộc Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Định lượng khả năng hấp thụ khí CO2 của cây thân gỗ ở một số công viên thuộc Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Khái quát cây thân gỗ
1.1.1. Giá trị cây thân gỗ
1.1.2. Tình hình nghiên cứu cây thân gỗ tại thành phố Hồ Chí Minh
1.1.3. Thực trạng mảng cây xanh Thành phố
1.2. Nghiên cứu về sinh khối
1.2.1. Nước ngoài
1.2.2. Trong nước
1.3. Nghiên cứu về hấp thụ CO2
1.3.1. Nước ngoài
1.3.2. Trong nước
1.4. Một số phương pháp nghiên cứu CO2
1.5. Thị trường Carbon
1.6. Nhận định
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc điểm đối tượng và khu vực nghiên cứu
2.1.1. Đặc điểm đối tượng
2.1.2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp luận
2.3.2. Phương pháp thực hiện
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Vị trí nghiên cứu và phân chia khu vực nghiên cứu
3.2. Thành phần cây thân gỗ tại các công viên
3.3. Tổ thành loài cây thân gỗ tại các công viên
3.4. Phân bố số cây theo cấp đường kính (N – D1,3) tại khu vực nghiên cứu
3.5. Phương trình tương quan giữa diện tích tán và đường kính (Stan và D1,3)
3.6. Phẩm chất cây
3.7. Phương trình tương quan giữa Hvn và D1,3
3.8. Phân bố số cây theo cấp chiều cao (N – Hvn)
3.9. Phương trình tương quan giữa V – Hvn và D1,3
3.10. Tiết diện ngang hay diện tích thân cây G (m2)
3.11. Phương trình tương quan giữa sinh khối thân và đường kính B - D1,3
3.12. Sinh khối khô trên mặt đất của cây thân gỗ
3.13. Tổng sinh khối tại các công viên
3.14. Lượng CO2 theo từng loài tại khu vực nghiên cứu.
3.15. Lượng CO2 tại các công viên
3.16. Các nhân tố đặc trưng tại 4 công viên
3.17. Lượng khí CO2 hấp thụ so với lượng CO2 người dân thải ra tại Quận 1
3.18. Giá trị CO2 thành tiền được hấp thụ ở mỗi công viên
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan