[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định lí Radon - Nikodym và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Định lí Radon - Nikodym và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. ĐỊNH LÍ RADON-NIKODYM
1.1. Độ đo liên tục tuyệt đối, tính chất
1.2. Phân tích Lebesgue-Radon-Nikodym
1.3. Định lí Radon-Nikodym
CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG
2.1. Đối biến số trong tích phân
2.2 . Không gian các độ đo có dấu
2.3. Định lí cơ bản của phép tính tích phân
2.4. Phiếm hàm tuyến tính liên tục trên không gian 𝑳𝒑𝑋,𝜇
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan