[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định lí Krein – Rutman và các mở rộng

[/kythuat]
[tomtat]
Định lí Krein – Rutman và các mở rộng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. ĐỊNH LÍ KREIN - RUTMAN CHO ÁNH XẠ DƯƠNG MẠNH
1.1. Không gian Banach với thứ tự sinh bởi nón
1.1.1. Nón và thứ tự sinh bởi nón
1.1.2. Nón chuẩn
1.1.3. Nón chính qui
1.1.4. Nón sinh
1.1.5. Nón liên hợp
1.2. Ánh xạ tuyến tính dương và sự tồn tại vectơ riêng dương
1.2.1. Giá trị riêng và vectơ riêng
1.2.2. Phổ của ánh xạ tuyến tính
1.2.3. Ánh xạ tuyến tính dương
1.3. Định lí Krein – Rutman
Chương 2. ĐỊNH LÍ KREIN –RUTMAN CHO ÁNH XẠ u0 – DƯƠNG
2.1. Ánh xạ u0 – dương
2.2. Định lí Krien–Rutman cho ánh xạ u0 – dương
Chương 3. ĐỊNH LÍ KREIN-RUTMAN CHO ÁNH XẠ THUẦN NHẤT DƯƠNG
3.1. Ánh xạ thuần nhất dương và Bán kính phổ mở rộng
3.2. Mở rộng của khái niệm dương mạnh
3.3. Ánh xạ e - dương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan