[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định hướng sử dụng lao động ở các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Định hướng sử dụng lao động ở các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢN ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA
1.1 Nguồn lao động
1.1.1 Quan niệm về nguồn lao động
1.1.2 Cơ cấu lao động
1.1.3 Nội dung phát triển nguồn nhân lực
1.1.4 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nguồn lao động
1.1.5 Vai trò của nguồn nhân lực
1.2 Quan niệm về sử dụng lao động
1.2.1 Sử dụng lao động theo ngành nghề
1.2.2 Sử dụng lao động theo thành phần kinh tế
1.3 Công nghiệp hóa - hiện đại hóa
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Về các chỉ tiêu đánh giá việc phát triển nguồn nhân lực đáp ứng thời kì CNH-HĐH
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động và sử dụng lao động
1.4.1 Vị trí địa lý
1.4.2 Các nhân tố tự nhiên
1.4.3 Các nhân tố kinh tế xã hội
1.5 Cơ sở thực tiễn
1.5.1 Sử dụng lao động tại các KCN ở Việt Nam
1.5.2 Sử dụng lao động tại các KCN ở ĐBSCL
Chương 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG
2.1 Khái quát về tỉnh Vĩnh Long
2.1.1 Vị trí địa lý
2.1.2. Các yếu tố tự nhiên và tài nguyên
2.1.3. Các nhân tố kinh tế xã hội
2.2 Khái quát về KCN tỉnh Vĩnh Long
2.2.1 KCN Hòa Phú
2.2.2 KCN Bình Minh
2.2.3 Tuyến công nghiệp Cổ Chiên
2.2.4 Đánh giá tình hình hoạt động, phát triển KCN
2.3 Thực trạng sử dụng lao động ở các KCN tỉnh Vĩnh Long
2.3.1 Về số lượng lao động
2.3.2 Về chất lượng lao động
2.4 Đánh giá chung về thực trạng sử dụng lao động
2.4.1 Những điểm tích cực
2.4.2 Những hạn chế, khó khăn
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HÓA-HIỆN ĐẠI HÓA
3.1 Những căn cứ đưa ra định hướng và giải pháp
3.2 Định hướng về phát triển và sử dụng lao động
3.3. Các nhóm giải pháp chủ yếu
3.4 Kiến nghị
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan