[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm nguyên liệu và cao chiết từ Dâu tằm (Morus alba L.), họ Dâu tằm (Moraceae) và Viễn chí (Polygala japonica Houtt), họ Viễn chí (Polygalaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm nguyên liệu và cao chiết từ Dâu tằm (Morus alba L.), họ Dâu tằm (Moraceae) và Viễn chí (Polygala japonica Houtt), họ Viễn chí (Polygalaceae)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN
1. GIỚI THIỆU VỀ CÁC DƯỢC LIỆU
1.1. Cây Dâu tằm (Morus alba L.) [1,4,5,10,11,12,15,16,17,19]
1.2. Cây viễn chí (Polygala japonica Houtt) [5,9,10,11,14,18,20]
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT: [4,8]
 2.1. Chiết lỏng - lỏng
2.2. Chiết siêu âm
2.3. Chiết Soxhlet
3. PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỚP MỎNG [2,3,8,9]
4. ĐỊNH TÍNH BẰNG PHẢN ỨNG HÓA HỌC [1,4,8]
5. PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN (PHỔ UV - VIS) [1,2,9]
5.1. Khái niệm
5.2. Đặc điểm
Phần 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.2. Dung môi, hóa chất, trang thiết bị
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm nguyên liệu
2.2. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
1. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM NGUYÊN LIỆU
1.2. Khảo sát độ tinh khiết của nguyên liệu
1.3. Định tính các hợp chất hóa thực vật trong nguyên liệu
1.4. Định lượng các hợp chất hóa thực vật trong nguyên liệu
2. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM CAO CHIẾT
2.1. Khảo sát độ tinh khiết của cao chiết
2.2. Định tính các hợp chất hóa thực vật trong cao
2.3. Định lượng các hợp chất hóa thực vật trong cao.
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
2. KIẾN NGHỊ
2.1. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm nguyên liệu
2.2. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan