[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế E-Book “Các phần mềm tiện ích trong dạy học hóa học ở trường phổ thông”


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế E-Book “Các phần mềm tiện ích trong dạy học hóa học ở trường phổ thông”
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2. Tự học
1.2.1. Khái niệm tự học
1.2.2. Vị trí, vai trò của tự học
1.2.3. Các hình thức tự học
1.2.4. Chu trình tự học
1.2.5. Nội dung của quá trình tự học
1.2.6. Nguyên tắc đảm bảo việc tự học
1.2.7. Đặc điểm tự học của SV ở các trường đại học
1.3. Sách điện tử (E-Book)
1.3.1. E-Book là gì?
1.3.2. Ưu điểm và hạn chế của của E-Book
1.4. Giới thiệu một số phần mềm mã nguồn mở để thiết kế E-Book
1.4.1. Phần mềm mã nguồn mở là gì?
1.4.2. Tiêu chí để chọn phần mềm mã nguồn mở để thiết kế E-Book
1.4.3. Một số phần mềm dùng để thiết kế E-Book
1.5. Ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học ở trường phổ thông
1.5.1. Vai trò của CNTT trong dạy học hóa học
1.5.2. Thực trạng việc ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học ở trường phổ thông
1.6. Kết quả điều tra về nhu cầu sử dụng E-Book “Các phần mềm tiện ích trong dạy học hóa học ở trường phổ thông”
1.6.1. Đối với SV
1.6.2. Đối với GV
CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG E-BOOK “CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG”
2.1. Giới thiệu về hệ thống các phần mềm tiện ích trong dạy học hóa học ở trường phổ thông đã đề cập trong E-Book
2.1.1. Phần mềm vẽ công thức hóa học: ChemSketch
2.1.2. Phần mềm thiết kế mô phỏng thí nghiệm
2.1.3. Phần mềm soạn bài giảng điện tử: Microsoft PowerPoint
2.1.4. Phần mềm trộn câu hỏi trắc nghiệm: McMix
2.2. Nguyên tắc thiết kế E-Book “các phần mềm tiện ích trong dạy học hóa học ở trường phổ thông”
2.2.1. Giao diện thân thiện, chặt chẽ, dễ sử dụng
2.2.2. Từ ngữ sử dụng phải nhất quán, dễ hiểu
2.2.3. Khả năng liên kết
2.2.4. Dễ sử dụng đối với máy tính thông thường
2.2.5. Không biến E-Book là bản sao của sách in
2.2.6. Kiểm tra kỹ từng phần trước khi tiếp tục
2.3. Quy trình thiết kế E-Book
2.3.1. Phân tích
2.3.2. Xây dựng nội dung
2.3.3. Thiết kế và xây dựng hình thức cho E-Book
2.3.4. Thử nghiệm sản phẩm
2.3.5. Thiết kế bìa CD rồi in sao hàng loạt
2.3.6. Khảo sát trên diện rộng
2.3.7. Đánh giá và hoàn thiện
2.4. Sử dụng phần mềm CourseLab 2.4 để thiết kế E-Book “Các phần mềm tiện ích trong dạy học hóa học ở trường phổ thông”
2.4.1. Trang chủ
2.4.2. Trang “Vẽ công thức hóa học”
2.4.3. Trang “Mô phỏng thí nghiệm”
2.4.4. Trang “Bài giảng điện tử”
2.4.5. Trang “Trộn câu hỏi trắc nghiệm”
2.5. Giới thiệu E-Book “Các phần mềm tiện ích trong dạy học hóa học ở trường phổ thông”
2.5.1. Phần mềm ChemSketch
2.5.2. Phần mềm Crocodile Chemistry
2.5.3. Phần mềm Microsoft PowerPoint
2.5.4. Bài giảng điện tử
2.5.5. Phần mềm McMix
2.6. Một số hướng sử dụng E-Book “Các phần mềm tiện ích trong dạy học hóa học ở trường phổ thông”
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Tiến hành thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan