[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định lý Minimax và một số ứng dụng trong nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên

[/kythuat]
[tomtat]
Định lý Minimax và một số ứng dụng trong nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên
MỤC LỤC
CÁC KÝ HIỆU
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 0: CÁC ĐỊNH NGHĨA.
0.1 Tôpô yếu.
0.2 Ánh xạ lipschitz.
0.3 Bất đẳng thức Holder.
0.4 Điều kiện Palais-Smale.
0.5 Sự khả vi của phiếm hàm.
0.6 Không gian hàm.
CHƯƠNG 1: ĐỊNH LÝ MINIMAX.
1.1 Định lý đường đèo.
1.2 Nguyên lý Minimax tổng quát.
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG
2.1 Bài toán Dirichlet nửa tuyến tính.
2.2 Tới hạn phi tuyến.
2.3 Bài toán dirichlet nửa tuyến tính.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan