[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định thức trên vành giao hoán và định thức Dieudonne

[/kythuat]
[tomtat]
Định thức trên vành giao hoán và định thức Dieudonne
MỤC LỤC
BẢNG KÍ HIỆU
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: ĐỊNH THỨC TRÊN VÀNH GIAO HOÁN
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Định nghĩa định thức trên vành giao hoán
1.3. Một số tính chất của định thức trên vành giao hoán
1.4. Một số định lý khai triển định thức trên vành giao hoán
1.5. Điều kiện để ma trận trong vành giao hoán khả nghịch
1.6. Một số phương pháp tính định thức trên vành giao hoán
1.6.1. Phương pháp dùng định nghĩa
1.6.2. Phương pháp khai triển
1.6.3. Phương pháp biến đổi định thức về dạng tam giác
1.6.4. Phương pháp quy nạp
1.7. Hệ phương trình tuyến tính trên vành giao hoán
CHƯƠNG 2: ĐỊNH THỨC DIEUDONNE
2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.2. Định nghĩa định thức Dieudonne
2.3. Một số tính chất của định thức Dieudonne
2.4. Sự tồn tại của định thức Dieudonne
2.5. Một số kết quả suy từ định nghĩa và tính chất của định thức Dieudonne
2.6. Một số phương pháp tính định thức Dieudonne
2.6.1. Phương pháp 1
2.6.2. Phương pháp 2
2.7. So sánh định thức trên vành giao hoán và định thức Dieudonne
2.7.1. Một số tính chất giống nhau giữa hai định thức
2.7.2. Một số tính chất khác nhau giữa hai định thức
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan