[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đóng góp của phụ nữ Ninh Thuận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

[/kythuat]
[tomtat]
Đóng góp của phụ nữ Ninh Thuận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI NINH THUẬN.
1.1. Vài nét về điều kiện tự nhiên của Ninh Thuận.
1.2. Vài nét về truyền thống phụ nữ Ninh Thuận
Chương 2: PHỤ NỮ NINH THUẬN TRONG GIAI ĐOẠN (1954 – 1960)
2.1. Tình hình Ninh Thuận sau Hiệp định Genève và chủ trương của Đảng đấu tranh đòi thi hành Hiệp định
2.2. Phụ nữ Ninh Thuận chống dồn dân và chuẩn bị nổi dậy khởi nghĩa (1954 – 1960)
2.3. Phụ nữ Ninh Thuận trong phong trào Đồng khởi (1959 – 1960)
Chương 3: PHỤ NỮ NINH THUẬN TRONG CHỐNG CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1961 – 1975)
3.1. Phụ nữ Ninh Thuận là lực lượng góp phần xây dựng căn cứ kháng chiến vững mạnh.
3.2. Phụ nữ Ninh Thuận là lực lượng đi đầu trong đấu tranh chính trị và binh vận
3.2.1. Giai đoạn 1961 – 1968
3.2.2. Giai đoạn 1969 – 1975
3.3. Phụ nữ Ninh Thuận tích cực chiến đấu và tham gia phục vụ chiến đấu
3.4. Phụ nữ Ninh thuận cùng cả nước tiến tới tổng tiến công và nổi dậy giải phóng quê hương tháng 4/1975
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan