[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đồ thị hàm số trong mối liên hệ với biểu thức đại số của một hàm số ở trường phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Đồ thị hàm số trong mối liên hệ với biểu thức đại số của một hàm số ở trường phổ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ TRONG THỂ CHẾ DẠY HỌC TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VIỆT NAM
1.1. Tổng hợp các kết quả về đồ thị hàm số và biến đổi đồ thị
1.1.1. Những kết quả về hệ thống biểu đạt hàm số
1.1.2. Những kết quả về biến đổi đồ thị
1.2. Phân tích chương trình
1.2.1. Đồ thị hàm số trong chương trình Toán lớp 10
1.2.2. Đồ thị hàm số trong chương trình Toán lớp 11
1.2.3. Đồ thị hàm số trong chương trình Toán lớp 12
1.3. Phân tích SGK
1.3.1. Phân tích SGK Toán lớp 10
1.3.1.1. Đồ thị hàm số trong SGK Đại số 10
1.3.1.2. Phép biến đổi đồ thị trong SGK đại số 10
1.3.2. Phân tích SGK Toán lớp 11
1.3.3. Phân tích SGK Toán lớp 12
1.3.3.1. Phép tịnh tiến hệ trục tọa độ trong SGK Giải tích 12
1.3.3.2. Vấn đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong SGK Giải tích 12
1.3.3.3. Đồ thị hàm số mũ, hàm số logarit và hàm số lũy thừa trong SGK Giải tích 12
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
2.1. Thực nghiệm 1
2.2. Thực nghiệm 2
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan