[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây Tràm ta (Melaleuca cajuputi Powell)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây Tràm ta (Melaleuca cajuputi Powell)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về cây Tràm ta
1.1.1. Đặc điểm sinh học của cây Tràm ta
1.1.1.1. Phân loại
1.1.1.2. Đặc điểm hình thái
1.1.1.3. Phân bố và đặc điểm sinh thái
1.1.2. Giá trị sử dụng
1.1.2.1. Bảo vệ môi trường sinh thái
1.1.2.2. Cung cấp gỗ cho xây dựng và một số ngành công nhiệp
1.1.2.3. Sản phẩm ngoài gỗ
1.1.3. Tình hình trồng và khai thác gỗ cũng như các sản phẩm ngoài gỗ của cây Tràm ta
1.2. Nuôi cấy mô tế bào thực vật và ứng dụng
1.2.1. Sự phát sinh cơ quan trong nuôi cấy in vitro
1.2.1.1. Sự phát sinh chồi bất định
1.2.1.2. Sự phát sinh rễ bất định
1.2.1.3. Sự phát sinh mô sẹo
1.2.2. Vai trò của chất ĐHST thực vật trong phát sinh cơ quan
1.2.2.1. Auxin
1.2.2.2. Cytokinin
1.2.2.3. Gibberelin
1.3. Tình hình nghiên cứu vi nhân giống cây Tràm ta trong nước và trên thế giới
1.3.1. Tình hình nghiên cứu vi nhân giống cây tràm ta trên thế giới
1.3.2. Tình hình nghiên cứu vi nhân giống cây tràm ta trong nước
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài
2.2. Vật liệu
2.2.1. Vật liệu ban đầu
2.2.2. Hóa chất và dụng cụ thí nghiệm
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Khử trùng bề mặt mẫu cấy
2.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự kết hợp auxin và cytokinin, thành phần môi trường nuôi cấy lên khả năng tạo sẹo từ cây mầm
2.3.2.1. Ảnh hưởng của sự kết hợp hoặc riêng lẻ giữa NAA và TDZ lên khả năng tạo sẹo từ cây mầm
2.3.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần môi trường nuôi cấy lên khả năng tạo sẹo từ cây mầm
2.3.2.3. Ảnh hưởng của sự kết hợp giữa NAA và BA lên khả năng tạo sẹo
2.3.3. Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi từ mô sẹo
2.3.4. Nghiên cứu nhân nhanh tạo cụm chồi từ chồi phát sinh từ mô sẹo.
2.3.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất ĐHST thực vật lên khả năng kéo dài chồi Tràm ta
2.3.6. Nghiên cứu ảnh hưởng của các auxin khác nhau ở nồng độ khác nhau lên khả năng ra rễ in vitro của cây Tràm ta
2.3.7. Nghiên cứu khả năng thích nghi của cây Tràm ta in vitro trong điều kiện vườn ươm
2.4. Xử lý thống kê
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự kết hợp auxin và cytokinin, thành phần môi trường nuôi cấy lên khả năng tạo sẹo từ cây mầm
3.1.1. Ảnh hưởng của sự kết hợp auxin và cytokinin lên khả năng tạo sẹo từ cây mầm
3.1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần môi trường nuôi cấy lên khả năng tạo sẹo từ cây mầm
3.1.3. Ảnh hưởng của sự kết hợp NAA và BA lên khả năng tạo sẹo từ cây mầm
3.2. Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi từ mô sẹo
3.3. Nghiên cứu nhân nhanh tạo cụm chồi từ chồi phát sinh từ mô sẹo
3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất ĐHST thực vật lên khả năng kéo dài chồi
3.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của auxin ở các nồng độ khác nhau lên khả năng ra rễ in vitro của cây Tràm ta
3.6. Nghiên cứu khả năng thích nghi của cây Tràm ta in vitro trong điều kiện vườn ươm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan