[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quá trình lên men fed-batch Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quá trình lên men fed-batch Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Kỹ thuật lên men thu nhận L-lysine
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Quá trình lên men
1.1.3. Các hình thức lên men
1.2. Vi khuẩn Corynebacterium glutamicum
1.2.1. Đặc điểm hình thái và vị trí phân loại
1.2.2. Đặc điểm sinh lý
1.2.3. Đặc điểm sinh hóa
1.2.4. Đặc điểm di truyền
1.3. Amino acid L-lysine
1.3.1. Đặc điểm
1.3.2. Vai trò và ứng dụng
1.3.3. Thu nhận L-lysine từ vi khuẩn
1.3.4. Bản chất quá trình sinh tổng hợp L-lysine ở vi khuẩn Corynebacterium glutamicum
1.3.5. Kỹ thuật lên men fed-batch thu nhận L-lysine từ Corynebacterium glutamicum
1.4. Những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến hướng của đề tài
Chương 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu
2.2. Bố trí thí nghiệm
2.2.1. Khảo sát một số đặc điểm sinh học của giống
2.2.2. Tối ưu hóa môi trường lên men Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm
2.2.3. Thử nghiệm lên men fed-batch Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine
2.3. Phương pháp phân tích thí nghiệm
2.3.1. Phương pháp vi sinh
2.3.2. Phương pháp hóa sinh
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
3.1. Khảo sát một số đặc điểm sinh học của giống
3.2. Tối ưu hóa môi trường lên men Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm
3.3. Thử nghiệm lên men fed-batch Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine
3.3.1. Xác định thời điểm bắt đầu bổ sung cơ chất
3.3.2. Khảo sát ngưỡng ức chế cơ chất
3.3.3. Thử nghiệm lên men fed-batch Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan