[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tiểu thuyết Tên của đóa hồng của Umberto Eco nhìn từ lý thuyết giải cấu trúc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tiểu thuyết Tên của đóa hồng của Umberto Eco nhìn từ lý thuyết giải cấu trúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Từ lý thuyết cấu trúc đến giải cấu trúc luận
1.1.1. “Giải cấu trúc” – vấn đề thuật ngữ
1.1.2. Giải cấu trúc trong phê bình văn học
1.2. Lý thuyết “Giải cấu trúc” của Jacques Derrida và tác phẩm “Tên của đóa hồng” của Umberto Eco
1.2.1. Nguyên tắc giải cấu trúc của Jacques Derrida
1.2.2. “Tác phẩm mở” - “Tên của đóa hồng”của Umberto Eco - và lý thuyết giải cấu trúc của Jacques Derrida
Tiểu kết chương 1
Chương 2. DẤU VẾT VÀ NGƯỢC XUÔI PHÁT TÁN TRONG MÊ CUNG TIỂU THUYẾT
2.1. Dấu vết – kí hiệu không chứa cái biểu đạt
2.1.1. Thế giới được “đọc” qua kí hiệu
2.1.2. Những tranh luận về tội ác
2.1.3. Sự đảo ngược của thế giới
2.2. Từ Ngược xuôi phát tán đến mê cung văn bản
2.2.1. Phát tán những câu chuyện
2.2.2. Phát tán những văn bản
2.2.3. Phát tán các diễn ngôn
Tiểu kết chương 2
Chương 3. SỰ TRÌ BIỆT CỦA VĂN BẢN
3.1. Kéo dài và mở rộng biểu tượng
3.1.1. Thư viện
3.1.2. Những con số và biểu tượng tôn giáo
3.2. Tính bất khả quyết của những cặp phạm trù
3.2.1. Chúa Trời và Quỷ dữ
3.2.2. Chân lý và cái cười
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan