[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính chất của ze-ô-lit 4A bằng phương pháp đo phổ thời gian sống của pô-si-trôn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính chất của ze-ô-lit 4A bằng phương pháp đo phổ thời gian sống của pô-si-trôn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ZE-Ô-LIT 4A
1.1. Ze-ô-lit
1.1.1. Giới thiệu về ze-ô-lit
1.1.2. Cấu trúc ze-ô-lit
1.1.3. Phân loại ze-ô-lit
1.1.3.1. Phân loại theo nguồn gốc
1.1.3.2. Phân loại theo kích thước lỗ rỗng
1.1.3.3. Phân loại theo thành phần hóa học
1.1.4. Tính chất của ze-ô-lit
1.1.4.1. Tính trao đổi ion
1.1.4.2. Tính axit bề mặt
1.1.4.3. Tính hấp phụ
1.1.4.4. Tính chất chọn lọc hình dạng
1.1.5. Ứng dụng của ze-ô-lit
1.2. Ze-ô-lit 4A
1.2.1. Cấu trúc ze-ô-lit 4A
1.2.2. Tổng hợp ze-ô-lit 4A
1.2.2.1. Quy trình tổng hợp
1.2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng lên ze-ô-lit tổng hợp
1.3. Các sai hỏng trong ze-ô-lit 4A
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỦY THỜI GIAN SỐNG PÔ-SI-TRÔN TRONG NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ZE-Ô-LIT 4A
2.1. Giới thiệu về pô-si-trôn
2.2. Nguồn pô-si-trôn
2.3. Tương tác của pô-si-trôn với vật chất
2.3.1. Các quá trình xảy ra
2.3.1.1. Sự làm chậm và nhiệt hóa pô-si-trôn
2.3.1.2. Quá trình hủy của pô-si-trôn với e-lec-trôn
2.3.1.3. Sự bẫy pô-si-trôn
2.3.2. Pô-si-trôn-ni-um
2.3.2.1. Sự hình thành và phân hủy pô-si-trôn-ni-um
2.3.2.2. Pô-si-trôn-ni-um trong vật liệu tinh thể xốp
2.4. Phương pháp phổ hủy thời gian sống của pô-si-trôn
2.4.1. Nguyên tắc chung của kỹ thuật hủy pô-si-trôn
2.4.2. Phương pháp đo phổ thời gian sống của pô-si-trôn
2.5. Phân tích phổ hủy pô-si-trôn
2.5.1. Sơ lược về phần mềm LT 9
2.5.1.1. Những thành phần
2.5.1.2. Độ phân giải
2.5.1.3. Những thành phần kết hợp với đường cong phân giải
2.5.1.4. Hình dạng của phổ
2.5.2. Phân tích tích thời gian sống pô-si-trôn trong cấu trúc ze-ô-lit
Chương 3. KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA ZE-Ô-LIT 4A BẰNG PHỔ KẾ THỜI GIAN SỐNG HỦY PÔ-SI-TRÔN
3.1. Đo mẫu ze-ô-lit 4A
3.1.1. Thiết lập hệ đo
3.1.2. Đo phổ thời gian sống pô-si-trôn
3.2. Kết quả và thảo luận
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan