[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường, một số bệnh liên quan và giải pháp can thiệp đối với hộ gia đình chăn nuôi Lợn tại Phú Bình tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường, một số bệnh liên quan và giải pháp can thiệp đối với hộ gia đình chăn nuôi Lợn tại Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Môi trường chăn nuôi.
1.2. Bệnh ở người chăn nuôi và bệnh lấy từ lợn sang người.
1.3. Một số giải pháp can thiệp nhằm giảm ô nhiễm môi trường chăn nuôi và phòng bệnh cho người chăn nuôi.
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu.
2.2. Phườn pháp nghiên cứu.
2.3. Xây dựng mô hình can thiệp TT - GDSK, cải thiện môi trường, tư vấn, điều trị bệnh cho người chăn nuôi lợn.
2.4. Phương pháp xử lý số liệu.
2.5. Phương pháp xử lý hạn chế sai số.
2.6. Đạo đức trong nghiên cứu y học.
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thực trạng ô nhiễm một số yếu tố môi trường tại các hộ chăn nuôi lợn và KAP của người chăn nuôi lợn về phòng ô nhiễm môi trường chăn nuôi.
3.2. Tỷ lệ mắc nột số bệnh có liên quan đối với người chăn nuôi lợn và KAP về phòng bệnh.
3.3. Xác định các vấn đề lựa chọn ưu tiên can thiệp về môi trường chăn nuôi lợn và dự phòng bệnh cho người chăn nuôi lợn.
3.4. Đánh giá hiệu quả của một số giải pháp can thiệp.
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Thực trạng ô nhiễm một số yếu tố môi trường tại các hộ chăn nuôi lợn và KAP của người chăn nuôi lợn về phòng ô nhiễm môi trường chăn nuôi.
4.2. Tỷ lệ mắc một số bệnh có liên quan đối với người chăn nuôi lợn và KAP về phòng bệnh.
4.3. Các vấn đề lựa chọn ưu tiên can thiệp và môi trường chăn nuôi lợn và phòng bệnh cho người chăn nuôi lợn.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ LUẬN ÁN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan