[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Truyện dân gian Tây Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Truyện dân gian Tây Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Những vấn đề về lý thuyết có liên quan đến đề tài
1.1.1. Từ lý thuyết đến ứng dụng bước đầu trong công tác sưu tầm, nghiên cứu Truyện dân gian Tây Ninh
1.1.2. Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn hóa – tín ngưỡng
1.2. Những vấn đề về đời sống văn hóa – tín ngưỡng của cư dân ở Tây Ninh
1.2.1. Quá trình cộng cư giữa các tộc người ở Tây Ninh
1.2.2. Mối quan hệ giữa các tộc người về đời sống văn hóa – tín ngưỡng ở Tây Ninh
Tiểu kết chương 1
Chương 2. TÌNH HÌNH TƯ LIỆU VÀ PHÂN LOẠI, MÔ TẢ TƯ LIỆU
2.1. Tình hình tư liệu
2.1.1. Tư liệu đã được công bố
2.1.2. Tư liệu sưu tầm, điền dã
2.2. Phân loại và mô tả tư liệu
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐẶC TRƯNG TRUYỀN THUYẾT TÂY NINH
3.1. Đề tài
3.1.1. Truyền thuyết Tây Ninh gắn với lịch sử khai phá, hình thành vùng đất
3.1.2. Truyền thuyết Tây Ninh gắn với địa danh, in đậm dấu tích địa phương
3.1.3. Truyền thuyết Tây Ninh có mối liên quan mật thiết với tín ngưỡng dân gian và tôn giáo
3.2. Cấu tạo cốt truyện
3.2.1. Cấu tạo truyền thuyết lịch sử Tây Ninh
3.2.2. Cấu tạo truyền thuyết địa danh Tây Ninh
3.2.3. Cấu tạo truyền thuyết tín ngưỡng dân gian và tôn giáo Tây Ninh
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan