[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Truyền thuyết về Voi ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Truyền thuyết về Voi ở Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. VOI TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CON NGƯỜI
1.1. Voi trong văn hóa thế giới
1.2. Voi trong văn hóa Đông Nam Á
1.3. Voi trong văn hóa Việt Nam
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỐNG KÊ, PHÂN LOẠI TRUYỀN THUYẾT VỀ VOI Ở VIỆT NAM
2.1. Tình hình tư liệu
2.1.1. Đánh giá tình hình tư liệu
2.1.2. Kết quả thống kê
2.1.3. Vấn đề dị bản
2.2. Phân loại
2.2.1. Nhóm truyền thuyết về địa danh gắn liền với Voi
2.2.2. Nhóm truyền thuyết về Voi chiến
2.2.3. Nhóm truyền thuyết về Voi trong lao động sản xuất
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỐT TRUYỆN TRUYỀN THUYẾT VỀ VOI Ở VIỆT NAM
3.1. Cốt truyện các nhóm truyền thuyết ở Việt Nam
3.1.1. Nhóm truyền thuyết về địa danh gắn liền với Voi
3.1.2. Nhóm truyền thuyết về Voi chiến
3.1.3. Nhóm truyền thuyết Voi trong lao động sản xuất
3.2. Các kiểu nhân vật Voi
3.2.1. Kiểu nhân vật Voi trung thành với chủ
3.2.2. Kiểu nhân vật Voi phản chủ
3.2.3. Kiểu nhân vật Voi kiêu ngạo
3.2.4. Kiểu nhân vật Voi tình nghĩa
3.3. Các mô típ tiêu biểu
3.3.1. Mô típ đàn Voi
3.3.2. Mô típ Voi trắng một ngà
3.3.3. Mô típ Voi hướng đầu về núi
3.3.4. Mô típ Voi khóc
3.3.4. Mô típ Voi hóa đá
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan