[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vai trò của Phật giáo trong đời sống chính trị – xã hội Myanmar từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX

[/kythuat]
[tomtat]
Vai trò của Phật giáo trong đời sống chính trị – xã hội Myanmar từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DẪN LUẬN
Chương 1. PHẬT GIÁO – TINH THẦN DÂN TỘC CỦA MYANMAR
1.1. Myanmar – vùng đất của Phật
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Bức tranh các tộc người
1.2. Sự du nhập Phật giáo vào Myanmar
1.2.1 Những cuộc tiếp xúc đầu tiên với Phật giáo
1.2.2 Phật giáo ở Hạ Miến (từ thế kỉ V – XI)
1.2.3 Phật giáo Tiểu thừa đến Pagan (thế kỉ XI – XIII)
1.2.4. Phật giáo ở Myanmar (thế kỉ XIII – XVII)
1.2.5. Phật giáo ở Myanamar (thế kỉ XVII – XIX)
Tiểu kết chương 1
Chương 2. PHẬT GIÁO TRONG XÃ HỘI MYANMAR GIAI ĐOẠN 1824 – 1948
2.1. Thực dân Anh xâm lược Myanmar và những chính sách đối với Phật giáo
2.1.1. Thực dân Anh xâm lược Myanmar
2.1.2. Những chính sách đối với Phật giáo
2.2. Sự phát triển của Phật giáo giai đoạn 1824 – 1948
Tiểu kết chương 2
Chương 3. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CUỐI THẾ KỶ XIX – NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX
3.1. Phật giáo trong đấu tranh chống thực dân Anh
3.2. Những cuộc đấu tranh quyết liệt cho nền độc lập và vai trò lãnh đạo của lực lượng Phật giáo
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH
[/tomtat]

Bài viết liên quan