[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh ở Á vùng Nam Bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh ở Á vùng Nam Bộ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SINH KHÍ HẬU, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, DU LỊCH CHỮA BỆNH.
1.1. Tài nguyên khí hậu du lịch
1.2. Sinh khí hậu và sinh khí hậu sức khỏe con người
1.2.1. Khái niệm về SKH
1.2.2. Sinh khí hậu sức khỏe con người
1.2.3. Ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu, thời tiết đối với cơ thể người
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá điều kiện SKH
1.3. Du lịch
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Các loại hình du lịch
1.3.3. Du lịch nghỉ dưỡng và du lịch chữa bệnh
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN SKH ĐỐI VỚI DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VÀ DU LỊCH CHỮA BỆNH Ở Á VÙNG NAM BỘ
2.1. Tổng quan về á vùng Nam Bộ
2.1.1. Tổng quan về á vùng du lịch Nam Bộ
2.1.2. Các yếu tố khí hậu của Á vùng du lịch Nam Bộ
2.2. Đánh giá điều kiện skh tổng hợp phục vụ cho DLND và DLCB á vùng Nam Bộ bằng các chỉ số di và rsi
2.1.3. Cơ sở dữ liệu để tính toán các chỉ số SKH
2.2.2. Đánh giá DI và RSI đối với DLND và DLCB vùng Nam Bộ
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ KHAI THÁC HIỆU QUẢ DU LỊCH Ở Á VÙNG NAM BỘ DỰA VÀO ĐIỀU KIỆN SKH
3.1. Định hướng
3.1.1. Theo định hướng chung của cả nước
3.1.2. Theo định hướng của á vùng
3.1.3. Dựa trên kết quả tính toán SKH
3.1. Giải pháp sử dụng điều kiện SKH để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh ở á vùng Nam Bộ
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan