[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dáng điệu tiệm cận của định thức các ma trận ngẫu nhiên

[/kythuat]
[tomtat]
Dáng điệu tiệm cận của định thức các ma trận ngẫu nhiên
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Thống kê
1.2. Jacobians của phép biến đổi trong Rm
1.3. Giải tích phức
1.4. Quá trình ngẫu nhiên
Chương 2: DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA ĐỊNH THỨC MA TRẬN LAGUERRE
2.1. Phân phối của định thức ma trận Laguerre
2.1.1. Ma trận Laguerre
2.1.2. Hàm mật độ đồng thời của các giá trị riêng của ma trận Laguerre
2.1.3. Phân phối của định thức ma trận Laguerre
2.2. Dáng điệu tiệm cận của định thức ma trận Laguerre
Chương 3: DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA ĐỊNH THỨC MA TRẬN JACOBI
3.1. Phân phối của định thức ma trận Jacobi
3.1.1. Ma trận Jacobi
3.1.2. Hàm mật độ đồng thời của các giá trị riêng của ma trận Jacobi
3.1.3. Phân phối của định thức ma trận Jacobi
3.2. Dáng điệu tiệm cận của định thức ma trận Jacobi
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan