[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định đồng thời Cu2+ và Co2+ bằng phương pháp trắc quang sử dụng các thuật toán hồi quy đa biến

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định đồng thời Cu2+ và Co2+ bằng phương pháp trắc quang sử dụng các thuật toán hồi quy đa biến
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN TỔNG QUAN
CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG
1.1. Giới thiệu về phương pháp trắc quang
1.2. Các mức năng lượng trong phân tử
1.3. Các định luật cơ bản về sự hấp thụ ánh sáng
CHƯƠNG 2. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒNG, COBAN VÀ 5 – BSAT
2.1. Vai trò của đồng, coban đối với sự phát triển của sinh vật
2.2. Một số tính chất của nguyên tố đồng
2.3. Một số tính chất của nguyên tố coban
2.4. Thuốc thử 5-bromosalicylaldehyde thiosemicarbazone (5 – BSAT)
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG VÀ COBAN
3.1. Một số phương pháp xác định đồng
3.2. Một số phương pháp xác định coban
3.3. Một số phương pháp xác định đồng thời đồng và coban
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ THUẬT TOÁN HỒI QUY ĐA BIẾN TUYẾN TÍNH PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI HỖN HỢP ĐA CẤU TỬ
4.1. Sơ lược về phương pháp trắc quang kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến
4.2. Cơ sở lý thuyết của phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến
4.3. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (classical least square - CLS)
4.4. Phương pháp bình phương tối thiểu riêng phần (partial least square – PLS)
4.5. Phương pháp hồi quy cấu tử chính (principal component regression – PCR)
4.6. Phần mềm Matlab
PHẦN THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG 5. HÓA CHẤT, DỤNG CỤ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5.1. Hóa chất và dụng cụ thí nghiệm
5.2. Chuẩn bị các dung dịch gốc
5.3. Nội dung thực nghiệm
5.4. Khảo sát các điều kiện tối ưu của quá trình tạo phức màu giữa ion Cu2+ và Co2+ với thuốc thử 5 – BSAT
5.5. Nghiên cứu xác định đồng thời Cu2+ và Co2+ kết hợp với các thuật toán hồi quy đa biến
CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ
6.1. Các điều kiện tối ưu
6.2. Xác định nồng độ Cu2+ và Co2+ trong các hỗn hợp phân tích bằng phương pháp trắc quang kết hợp với các thuật toán hồi quy đa biến tuyến tính
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan