[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập phần phản ứng Hóa hữu cơ chương trình trung học phổ thông chuyên

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập phần phản ứng Hóa hữu cơ chương trình trung học phổ thông chuyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số vấn đề về dạy và học
1.2.1. Quá trình dạy học
1.2.2. Cơ sở lí luận về tự học
1.3. Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở bậc THPT chuyên
1.3.1. Hình thành và phát triển tư duy cho học sinh khá giỏi
1.3.2. Những phẩm chất và năng lực của HSG hóa học
1.3.3. Một số biện pháp cơ bản trong quá trình bồi dưỡng HSG hóa học
1.4. Thực trạng của việc dạy và học môn hóa học ở các trường THPT chuyên
1.4.1. Những khó khăn và nhu cầu của giáo viên khi bồi dưỡng HSG ở các trường THPT chuyên
1.4.2. Thực trạng, tình hình tự học của HSG, học sinh chuyên hóa học
Chương 2: HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUYÊN
2.1. Những định hướng khi biên soạn hệ thống lý thuyết chương trình THPT chuyên
2.1.1. Những định hướng khi biên soạn hệ thống lý thuyết
2.1.2. Quy trình biên soạn hệ thống lý thuyết
2.2. Những định hướng khi xây dựng hệ thống bài tập hóa học chương trình THPT chuyên
2.2.1. Những yêu cầu khi xây dựng hệ thống bài tập hóa học
2.2.2. Quy trình xây dựng hệ thống bài tập
2.3. Phân tích chương trình chuyên hóa học phần phản ứng hóa hữu cơ
2.3.1. Giới thiệu chung
2.3.2. Các chuyên đề hóa học hữu cơ
2.4. Hệ thống lý thuyết và bài tập phần phản ứng hóa hữu cơ chương trình THPT chuyên
2.4.1. Mục tiêu biên soạn hệ thống lý thuyết và bài tập phần phản ứng hóa hữu cơ chương trình THPT chuyên
2.4.2. Hệ thống lý thuyết phần phản ứng hóa hữu cơ chương trình THPT chuyên
2.4.3. Hệ thống bài tập phần phản ứng hóa hữu cơ chương trình THPT chuyên
2.4.4. Hóa học ứng dụng
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.1.1. Tính khả thi
3.1.2. Tính hiệu quả
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Tiến hành thực nghiệm
3.4.1. Chuẩn bị
3.4.2. Tiến hành giảng dạy trên lớp
3.4.4. Xử lý kết quả thực nghiệm
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Kết quả đánh giá về mặt định tính
3.5.2. Kết quả đánh giá về mặt định lượng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan