[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng ba kịch bản ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng ba kịch bản ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
1.1. Các khái niệm và định nghĩa cơ bản
1.1.1. Nguồn bức xạ
1.1.2. Hoạt độ phóng xạ
1.1.3. Liều hấp thụ
1.1.4. Liều tương đương
1.1.5. Nguồn phóng xạ kín
1.1.6. Nguồn phóng xạ hở
1.1.7. Hiệu ứng tất nhiên
1.1.8. Hiệu ứng ngẫu nhiên
1.1.9. Nhóm nguồn phóng xạ
1.1.10. Nhóm nguy cơ gây ra sự cố
1.1.11. Mức báo động
1.2. Cơ cấu tổ chức ƯPSC bức xạ cấp tỉnh
1.3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia ƯPSC bức xạ cấp tỉnh
1.3.1. Trách nhiệm chung
1.3.2. Trách nhiệm của Ban chỉ huy ƯPSC bức xạ cấp tỉnh
1.3.3. Trách nhiệm của các Sở ngành tham gia ƯPSC
1.3.4. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp
1.3.5. Trách nhiệm của các đơn vị kĩ thuật tham gia ƯPSC và tư vấn về ATBX
1.4. Quy trình ứng phó
1.4.1. Các nguyên tắc chung
1.4.2. Các mục tiêu ứng phó thực tế
1.4.3. Các giai đoạn ƯPSC cơ bản
Chương 2: KẾT QUẢ TÌM HIỂU THỰC TẾ ĐỒNG NAI
2.1. Tình hình các cơ sở bức xạ hoạt động trong lĩnh vực y tế
2.2. Tình hình các cơ sở bức xạ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp
Chương 3: KẾT QUẢ XÂY DỰNG BA KỊCH BẢN
3.1. Kết quả xây dựng kịch bản 1: ƯPSC đối với tình huống nguồn hở bị đổ vỡ và phát tán ra ngoài môi trường.
3.1.1. Mô tả sự cố
3.1.2. Danh sách phân vai
3.1.3. Kịch bản chi tiết
3.1.4. Quy trình ứng phó
3.2. Kết quả xây dựng kịch bản 2: ƯPSC đối với tình huống vận chuyển nguồn phóng xạ kín
3.2.1. Mô tả sự cố
3.2.2. Danh sách phân vai
3.2.3. Kịch bản chi tiết
3.2.4. Quy trình ứng phó
3.3. Kết quả xây dựng kịch bản 3: ƯPSC đối với tình huống nguồn phóng xạ bị phát hiện tại một cơ sở thu mua sắt thép phế liệu
3.3.1. Mô tả sự cố
3.3.2. Danh sách phân vai
3.3.3. Kịch bản chi tiết
3.3.4. Quy trình ứng phó
KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan