[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng ebook hỗ trợ sinh viên sư phạm sử dụng các phần mềm để thiết kế mô phỏng hóa Hóa học

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng ebook hỗ trợ sinh viên sư phạm sử dụng các phần mềm để thiết kế mô phỏng hóa Hóa học
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu.
1.2. Đổi mới PPDH.
1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong DHHH [12], [22], [28].
1.4. Tổng quan về MPHH.
1.5. Giới thiệu một số phần mềm thường sử dụng để thiết kế MPHH.
Chương 2: XÂY DỰNG E-BOOK HỖ TRỢ SINH VIÊN SƯ PHẠM SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM ĐỂ THIẾT KẾ MÔ PHỎNG HÓA HỌC
2.1. Nguyên tắc thiết kế E-book.
2.2. Quy trình thiết kế E-book.
2.3. Các phần mềm để thiết kế E-book.
2.4. Ý tưởng thiết kế nội dung E-book.
2.5. Giới thiệu nội dung E-book.
2.6. Hướng dẫn sử dụng E-book.
2.7. Một số hướng dẫn sử dụng E-book.
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm.
3.2. Nội dung thực nghiệm.
3.3. Đối tượng thực nghiệm.
3.4. Phương pháp thực nghiệm.
3.5. Phân tích kết quả.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan