[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống bài tập nhận thức âm thanh hỗ trợ trị liệu cho học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống bài tập nhận thức âm thanh hỗ trợ trị liệu cho học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1.1. Đặc điểm ngôn ngữ, tâm sinh lí của học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc
1.1.2. Quá trình nhận thức ngữ âm của học sinh lớp 1
1.1.3. Hệ thống âm vị và chữ viết tiếng Việt trong mối liên quan đến khó khăn về đọc ở trẻ em
1.1.4. Lý thuyết dạy học theo nhóm nhỏ và dạy học cá thể cho HS có nhu cầu đặc biệt
1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.2.1. Thực trạng đọc của học sinh lớp 1
1.2.2. Kết quả khảo sát nhận diện HS Lớp 1 mắc chứng khó đọc
1.2.3. Thực trạng dạy học cho trẻ lớp 1 mắc chứng khó đọc
1.2.4. Thực trạng sử dụng bài tập nhận thức âm thanh trong dạy học Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học
Chương 2: XÂY DỰNG BÀI TẬP, TRÒ CHƠI VỀ NHẬN THỨC ÂM THANH HỖ TRỢ TRỊ LIỆU CHO TRẺ LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC
2.1. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÀI TẬP
2.1.1. Nguyên tắc
2.1.2. Phương pháp
2.2. CÁC BÀI TẬP NHẬN THỨC ÂM THANH ĐƯỢC XÂY DỰNG
2.2.1. Hệ thống bài tập Nhận thức âm thanh ở cấp độ âm vị
2.2.2. Hệ thống bài tập Nhận thức âm thanh ở cấp độ từ
2.2.3. Hệ thống bài tập Nhận thức âm thanh ở cấp độ câu
2.2.4. Hệ thống bài tập Nhận thức âm thanh ở cấp độ văn bản
2.3. ĐỘ KHÓ, ĐỘ TIN CẬY VÀ ĐỘ GIÁ TRỊ CỦA BÀI TẬP
2.3.1. Độ khó
2.3.2. Độ tin cậy
2.3.3. Độ giá trị
Chương 3: THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG BÀI TẬP NHẬN THỨC ÂM THANH CHO HỌC SINH LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC
3.1. CHỌN MẪU THỰC NGHIỆM
3.1.1. Phương pháp chọn mẫu
3.1.2. Mô tả mẫu
3.2. TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG BÀI TẬP NHẬN THỨC ÂM THANH CHO TRẺ LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC
3.2.1. Nguyên tắc, hình thức tổ chức
3.2.2. Quy trình
3.2.3. Phương pháp
3.3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.3.1. Về thái độ
3.3.2. Về nhận thức âm thanh và khả năng đọc
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan