[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công tác xử lí tài liệu tại Thư viện Đại học Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Công tác xử lí tài liệu tại Thư viện Đại học Hà Nội
MỤC LỤC
Danh mục viết tắt
Danh mục các bảng, hình, sơ đồ
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Cấu trúc của khóa luận
Chương 1: CÔNG TÁC XỬ LÍ TÀI LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HÀ NỘI
1.1. Cơ sở lí luận về xử lí tài liệu
1.1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.2. Mục đích, tác dụng của xử lí tài liệu
1.2. Thư viện Đại học Hà Nội với công tác xử lí tài liệu
1.2.1. Khái quát về Thư viện Đại học Hà Nội
1.2.2. Ý nghĩa của công tác xử lí tài liệu đối với hoạt động của thư viện
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÍ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HÀ NỘI
2.1. Qui trình xử lí
2.2. Xử lí hình thức
2.2.1. Sử dụng các chuẩn
2.2.2. Công cụ trợ giúp
2.3. Xử lí nội dung
2.3.1. Phân loại
2.3.2. Định đề mục chủ đề
2.3.3. Định từ khóa
2.3.4. Tóm tắt
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến xử lí tài liệu
2.4.1. Nhân lực
2.4.2. Cơ sở vật chất
Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÍ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HÀ NỘI
3.1. Nhận xét
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Giải pháp
3.2.1. Đào tạo đội ngũ cán bộ
3.2.2. Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin
3.2.3. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan