[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải


[/kythuat]
[tomtat]
Nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. NGUỒN TÀI LIỆU NỘI SINH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
1.1 Khái quát về nguồn tài liệu nội sinh
1.1.1 Khái niệm tài liệu nội sinh
1.1.2 Cơ cấu của nguồn tài liệu nội sinh
1.1.3 Một số đặc trưng của nguồn tài liệu nội sinh
1.2 Vài nét về Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải
1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ
1.2.3 Vốn tài liệu
1.2.4 Nguồn nhân lực
1.2.5 Người dùng tin và nhu cầu tin
1.3 Tầm quan trọng của nguồn tài liệu nội sinh đối với công tác giáo dục – đào tạo của Trường Đại học Giao thông Vận tải
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NGUỒN TÀI LIỆU NỘI SINH TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
2.1 Đặc điểm nguồn tài liệu nội sinh
2.1.1 Nội dung
2.1.2 Loại hình
2.1.3 Ngôn ngữ
2.2 Công tác phát triển nguồn tài liệu nội sinh
2.2.1 Chính sách thu thập
2.2.2 Hình thức, phương thức thu thập
2.2.3 Tình hình thu thập trong một vài năm gần đây
2.3 Công tác tổ chức và quản lý nguồn tài liệu nội sinh
2.3.1 Xử lý tài liệu nội sinh
2.3.2 Tổ chức kho và bảo quản tài liệu nội sinh tại Trung tâm
2.4 Công tác phổ biến và khai thác nguồn tài liệu nội sinh
2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý và khai thác nguồn tài liệu nội sinh
2.5.1 Cơ chế quản lý
2.5.2 Cơ chế khai thác
2.6 Nhận xét
2.6.1 Ưu điểm
2.6.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGUỒN TÀI LIỆU NỘI SINH TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
3.1 Xây dựng chính sách thu thập tài liệu nội sinh
3.2 Nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý nguồn tài liệu nội sinh
3.2.1 Nâng cao chất lượng xử lý tài liệu nội sinh
3.2.2 Công tác tổ chức và quản lý tài liệu nội sinh
3.3 Nâng cao chất lượng phổ biến và khai thác tài liệu nội sinh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan