[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3. Mục đích nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa của đề tài
6. Bố cục của đề tài
Chương 1:TRUNG TÂM TT-TV TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KTTT CHO SINH VIÊN
1.1. Khái niệm kiến thức thông tin
1.1.1. Định nghĩa KTTT (Information Literacy)
1.1.2. Các thành tố của KTTT
1.2. Vài nét về Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
1.2.2. Cơ cấu tổ chức
1.2.3. Nguồn lực thông tin
1.2.4. Các nhóm người dùng tin và nhu cầu tin
1.3. Vai trò của KTTT đối với công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
1.3.1. KTTT đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học
1.3.2. KTTT với việc nâng cao chất lượng đào tạo
Chương 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KTTT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
2.1. Công tác đào tạo KTTT của thư viện
2.1.1. Đội ngũ cán bộ tham gia đào tạo KTTT
2.1.2. Chương trình và nội dung đào tạo KTTT
2.2. Năng lực KTTT của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2.2.1. Kỹ năng nhận dạng nhu cầu tin
2.2.2. Kỹ năng tìm và đánh giá thông tin
2.2.2.1. Kỹ năng tìm tin
2.2.2.2. Kỹ năng đánh giá thông tin
2.2.3. Kỹ năng sử dụng và trao đổi thông tin
2.3. Nhu cầu KTTT của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2.3.1. Nhu cầu tham gia các khóa học về KTTT
2.3.2. Nhu cầu về kiến thức và kỹ năng thông tin
Chương 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KTTT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
3.1. Nhận xét
3.1.1. Về công tác đào tạo KTTT
3.1.2. Về năng lực KTTT của sinh viên
3.1.3. Về nhu cầu KTTT của sinh viên
3.2. Giải pháp
3.2.1. Nâng cao trình độ của cán bộ thư viện
3.2.2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo KTTT
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan