[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biến đổi tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng


[/kythuat]
[tomtat]
Biến đổi tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BIẾN ĐỔI TÍN NGƯỠNG THỜ THÀNH HOÀNG LÀNG VÀ TỔNG QUAN VỀ XÃ ĐỒNG MINH, HUYỆN VĨNH BẢO, HẢI PHÒNG
1.1. Cơ sở lý thuyết về biến đổi Thành hoàng làng
1.1.1. Khái niệm tín ngưỡng và tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng
1.1.2. Khái niệm biến đổi tín ngưỡng
1.2. Tổng quan về xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
1.2.1. Vị trí địa lý – điều kiện tự nhiên
1.2.2. Đặc điểm lịch sử - xã hội
1.2.3. Đặc điểm văn hóa
Chương 2: THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI TÍN NGƯỠNG THỜ THÀNH HOÀNG LÀNG TẠI XÃ ĐỒNG MINH, HUYỆN VĨNH BẢO, HẢI PHÒNG
2.1. Đặc điểm của tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
2.1.1. Sự hình thành của tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
2.1.2. Hệ thống các nhân vật được thờ
2.1.3. Hệ thống các di tích liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
2.1.4. Lễ hội liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
2.2. Những biến đổi tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
2.2.1. Biến đổi trong tục thờ
2.2.2. Biến đổi trong hệ thống di tích
2.2.3. Biến đổi trong lễ hội liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ THÀNH HOÀNG LÀNG TẠI XÃ ĐỒNG MINH, HUYỆN VĨNH BẢO, HẢI PHÒNG
3.1. Nguyên nhân biến đổi tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
3.1.1. Quá trình đô thị hóa
3.1.2. Quá trình xã hội hóa
3.1.3. Các yếu tố văn hóa mới du nhập
3.1.4. Thời gian và tác động từ môi trường
3.1.5. Các chính sách mới về văn hóa
3.2. Biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
3.2.1. Biện pháp bảo tồn tín ngưỡng thờ thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
3.2.2. Định hướng phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan