[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biến đổi đời sống tín ngưỡng, tôn giáo dưới tác động của đô thị hóa (khảo sát tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội)


[/kythuat]
[tomtat]
Biến đổi đời sống tín ngưỡng, tôn giáo dưới tác động của đô thị hóa (khảo sát tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÔ THỊ HÓA VÀ TỔNG QUAN VỀ XÃ XUÂN ĐỈNH (HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI)
1.1. Những vấn đề cơ bản về đô thị hóa
1.1.1. Đô thị hóa và xu hướng phát triển của quá trình đô thị hóa
1.1.2. Tác động của đô thị hóa và sự cần thiết phải quan tâm đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay
1.2. Tổng quan về xã Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm, Hà Nội)
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
1.2.2. Điều kiện tự nhiên - kinh tế
1.2.3. Xã Xuân Đỉnh dưới tác động của đô thị hóa
Tiểu kết chương 1
Chương 2: BIẾN ĐỔI TRONG ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO TẠI XÃ XUÂN ĐỈNH (HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI)
2.1. Khái quát chung về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại xã Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm, Hà Nội)
2.2. Những biến đổi của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại xã Xuân Đỉnh
2.2.1. Biến đổi của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại xã Xuân Đỉnh ở cấp độ gia đình và dòng họ
2.2.2. Sự biến đổi của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp độ cộng đồng
Tiểu kết chương 2
Chương 3: NHỮNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO TẠI XÃ XUÂN ĐỈNH (HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI)
3.1. Đánh giá tác động của đô thị hóa đến đời sống tín ngưỡng tôn giáo
3.1.1. Mặt tích cực
3.1.2. Mặt tiêu cực
3.2. Chính sách của Nhà nước về vấn đề quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp trong tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay
3.3. Phương hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa trong tín ngưỡng, tôn giáo kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trong thời kì đổi mới
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan