[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng tại Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng tại Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Huế
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu    
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu
1.4.2 Phương pháp phân tích số liệu
1.5 Kết cấu đề tài
Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1 Lý luận về dịch vụ và nhu cầu           
1.1.1 Những khái niệm về dịch vụ
1.1.2 Những khái niệm chung về nhu cầu           
1.2 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại (NHTM)
1.2.1 Khái niệm NHTM
1.2.2 Các dịch vụ Ngân hàng
1.3 Các nghiên cứu về nhu cầu sử dụng dịch vụ Mobile Banking
Chương 2: Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Huế
2.1 Tổng quan về Ngân hàng Quân Đội và chi nhánh Huế
2.1.1 Tổng quan về Ngân hàng Quân Đội
2.1.2 Tổng quan về Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Huế
2.1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Huế          
2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận
2.1.2.4 Nguồn nhân lực
2.1.2.5 Tình hình tài sản và nguồn vốn   
2.1.2.6 Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2008-2010 
2.2 Hoạt động cung cấp dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Huế
2.2.1 Giới thiệu về dịch vụ Mobile Banking của Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Huế
2.2.1.1. Giới thiệu dịch vụ
2.2.1.2. Tiện ích dịch vụ    
2.2.1.3. Thủ tục đăng ký     
2.2.2 Hoạt động cung cấp dịch vụ Mobile Banking của Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Huế       
2.3 Đánh giá thực trạng sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng tại MB chi nhánh Huế           
2.3.1 Mức độ nhận biết về dịch vụ Mobile Banking
2.3.2 Thực trạng sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng tại MB chi nhánh Huế
2.4 Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng tại MB chi nhánh Huế
2.4.1 Mức độ quan tâm của khách hàng đối với dịch vụ Mobile Banking     
2.4.2 Mức độ sẵn sàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng     
2.4.3 Những mong muốn đối với dịch vụ Mobile Banking tại MB của khách hàng 
2.5 Kết luận chương
Chương 3: Định hướng và giải pháp
3.1 Một số định hướng
3.1.1 Định hướng chung của Ngân hàng TMCP Quân Đội
3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ Mobile Banking của Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Huế
3.2 Một số giải pháp đề xuất chủ yếu nhắm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Huế
3.2.1 Các giải pháp về sản phẩm, dịch vụ           
3.2.1.1 Căn cứ đề xuất giải pháp   
3.2.1.2 Nội dung của giải pháp     
3.2.2 Các giải pháp về hoạt động truyền thông, quảng bá
3.2.2.1 Căn cứ đề xuất giải pháp   
3.2.2.2 Nội dung giải pháp 
Phần III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
3.1 Kết luận              
3.2 Hạn chế của đề tài        
3.3 Một số đề nghị
3.3.1 Đối với cơ quan quản lý Nhà nước
3.3.2 Đối với Ngân hàng Hội sở
PHỤ LỤC
A - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS
B - PHIẾU ĐIỀU TRA
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan