[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá mức độ trung thành của khách hàng đối với sản phẩm bia Huda của công ty TNHH Bia Huế tại thành phố Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá mức độ trung thành của khách hàng đối với sản phẩm bia Huda của công ty TNHH Bia Huế tại thành phố Huế
MỤC LỤC
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các sơ đồ, biểu đồ
Danh mục các bảng
PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU   
1. Lí do chọn đề tài 
2. Mục tiêu nghiên cứu       
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu  
3.2. Phạm vi nghiên cứu     
4. Phương pháp nghiên cứu           
4.1. Thiết kế nghiên cứu     
4.1.1. Nghiên cứu định tính           
4.1.2. Nghiên cứu định lượng
4.1.2.1.Thiết kế bảng hỏi   
4.1.2.2. Phương pháp chọn mẫu    
4.1.2.3. Phương pháp thu thập thông tin  
4.2. Phân tích số liệu
4.2.1. Kiểm định thang đo  
4.2.2. Kiểm định sự bằng nhau trong đánh giá của khách hàng theo các yếu tố cá nhân về giá trị trung bình của từng nhân tố.
4.2.3. Kiểm định One-Sample giá trị trung bình của thành viên từng nhân tố.
PHẦN II . NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ LÒNG TRUNG THÀNH  ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU
1.1. Khái niệm về thương hiệu và Giá trị thương hiệu
1.1.1. Thương hiệu  
1.1.2. Giá trị thương hiệu
1.2. Lòng trung thành đối với thương hiệu
1.2.1. Khái niệm lòng trung thành
1.2.1.1. Hành vi đối với thương hiệu trung thành ( Behavioral brand loyalty)
1.2.1.2. Thái độ đối với thương hiệu trung thành ( Attitudenal brand loyalty)
1.2.2. Các mức độ trung thành thương hiệu
1.2.3. Lợi ích do sự trung thành mang lại
1.3. Mô hình lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu
1.3.1. Các yếu tố cấu tạo lòng trung thành với thương hiệu
1.3.2. Các yếu tố làm giảm lòng trung thành       
1.4. Cách thức để tạo dựng và duy trì lòng trung thành
CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BIA HUDA CỦA CÔNG TY TNHH BIA HUẾ
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Bia Huế
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty
2.1.3. Tình hình sử dụng lao động
2.1.4. Tình hình kết quả kinh doanh
2.1.4.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn
2.1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh    
2.1.5. Đặc điểm và chủng loại sản phẩm tại công ty Bia
2.2. Đánh giá mức độ lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm bia Huda của công ty TNHH bia Huế
2.2.1. Mô hình nghiên cứu 
2.2.2. Mô tả mẫu nghiên cứu
2.2.2.1. Mô tả mẫu
2.2.2.2. Mô tả hành vi khách hàng uống bia Huda
2.2.3. Phân tích dữ liệu
2.2.3.1. Kiểm định thang đo
2.2.3.2. Kiểm định phân phối chuẩn
2.2.3.3. Phân tích giá trị trung bình đánh giá của khách hàng theo đặc điểm cá nhân
2.2.3.4. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng uống bia Huda tại thành phố Huế
2.2.3.5. Đánh giá mức độ lòng trung thành của khách hàng tại thành phố Huế đối với bia Huda
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG VỚI THƯƠNG HIỆU BIA HUDA CỦA CÔNG TY TNHH BIA HUẾ
3.1. Một số định hướng phát triển sản phẩm bia Huda trong thời gian tới của công ty TNHH Bia Huế
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành với thương hiệu bia Huda cho công ty TNHH Bia Huế
3.2.1. Về chất lượng sản phẩm
3.2.2. Về phân phối 
3.2.3. Về hoạt động xúc tiến          
3.2.3.1. Hoạt động quảng cáo
3.2.3.2. Hoạt động khuyến mãi
3.2.4. Về giá cả
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ    
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Đối với cơ quan quản lí Nhà nước 
3.2.2. Đối với công ty TNHH Bia Huế
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan