[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Xanh – Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Xanh – Huế
MỤC LỤC
Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
4.1. Phương pháp thu thập số liệu
4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
5. Kết cấu đề tài
Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Khái niệm về dịch vụ và chất lượng dịch vụ
1.1.1 Khái niệm về dịch vụ
1.1.2 Khái niệm về chất lượng      
1.1.3 Mô hình chất lượng dịch vụ 
1.2 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Chương 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN XANH – HUẾ
1. TỔNG QUAN VỀ KHÁCH SẠN XANH
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần du lịch xanh – Huế
1.1.1 Về Công Ty Cổ Phần Khách Sạn
1.1.2 Về khách sạn xanh - Huế
1.2 Chức năng, nhiệm vụ của khách sạn
1.3 Cơ cấu tổ chức của khách sạn
1.4 Nguồn lực khách sạn
1.5 Cơ sở vật chất của khách sạn
1.6 Tình hình kinh doanh của khách sạn qua giai đoạn ( 2008-2010 )
1.6.1 Tình hình khách đến khách sạn qua giai đoạn ( 2008-2010 )
1.6.2 Tình hình kinh doanh của khách sạn Xanh – Huế qua 3 năm 2008 – 2010
2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN XANH – HUẾ
2.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
2.2 Thang đo chất lượng dịch vụ ăn uống theo mô hình SERVPERF  
2.3 Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo Cronbach alpha
2.5 Đánh giá về mức độ tin cậy nhà hàng tạo ra cho khách hàng
2.6 Đánh giá về mức độ đáp ứng của nhà hàng
2.7 Đánh giá về năng lực phục vụ của nhà hàng
2.8 Đánh giá về sự đồng cảm
2.9 Đánh giá về phương tiện hữu hình
2.10 Đánh giá chung sau khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng khách sạn Xanh.           
2.11 Kiểm định ANOVA về mức độ hài lòng giữa các nhóm khách hàng có quốc tịch khác nhau
2.12 Đánh giá chung
Chương 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN XANH – HUẾ
3.1. Định hướng mục tiêu hoạt động nhà hàng khách sạn Xanh – Huế
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Xanh- Huế
3.2.1 Mức độ tin cậy và năng lực phục vụ
3.1.2 Mức độ đáp ứng
3.1.3 Phương tiện vật chất hữu hình
3.1.4  Mức độ đồng cảm
Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ      
1. Kết luận
2. Kiến Nghị
2.1. Đối với Sở VH-TT và DL
2.2. Đối với khách sạn Xanh – Huế
3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo
3.1 Hạn chế của đề tài
3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan