[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng trực tuyến của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng trực tuyến của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Huế
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU
DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU 
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU  
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu       
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu        
4. Phương pháp nghiên cứu           
PHẦN II: NỘI DUNG          
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Cơ sở lí luận      
1.1.1 Các khái niệm
1.1.1.1 Khách hàng và khách hàng của ngân hàng
1.1.1.2 Dịch vụ và dịch vụ ngân hàng
1.1.1.3 Ý định          
1.1.1.4  Ngân hàng, ngân hàng thương mại, chức năng của ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ ngân hàng thương mại      
1.1.1.5 Thương mại điện tử
1.1.2 Dịch vụ ngân hàng điện tử   
1.1.2.1 Khái niệm
1.1.2.2 Các dịch vụ ngân hàng điện tử
1.1.3 Ngân hàng trực tuyến
1.1.3.1 Khái niệm
1.1.3.2 Lợi ích ngân hàng trực tuyến
1.1.3.3 Hạn chế của dịch vụ ngân hàng trực tuyến
1.2 Một số lý thuyết và mô hình trong nghiên cứu chấp nhận một hệ thống công nghệ thông tin
1.2.1 Lý thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA, Fishbien & Azjen, 1975)
1.2.2 Lý thuyết hành vi dự kiến (The theory of planned behavior – TPB, Azjen, 1985; Azjen & Madden, 1986)
1.2.3 Lý thuyết phổ biến sự đổi mới (Theory of Innovation Diffusion – TID,  Rogers, 1995).
1.2.4 Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model – TAM, Davis, 1989)        
1.3 Cơ sở thực tiễn
1.3.1 Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
1.3.2 Tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng tại Thành phố Huế
1.3.3 Các nghiên cứu, điều tra về ngân hàng trực tuyến ở Việt Nam.
1.3.3.1 Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam các yếu tố quyết định ý định sử dụng Ngân hàng trực tuyến.
1.3.3.2 Nghiên cứu thực nghiệm về sự chấp nhận ngân hàng trực tuyến tại Việt Nam (Online banking adoption: an empirical analysis - 2010)  
1.3.3.3 Ứng dụng mô hình chấp nhận công nghệ trong nghiên cứu ngân hàng điện tử ở Việt Nam           
1.3.3.4 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ NHTT tại Việt Nam
1.3.3.5 Nghiên cứu khác    
1.4 Đề xuất mô hình nghiên cứu   
CHƯƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ
2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – chi nhánh Huế
2.1.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
2.1.1.1 Giới thiệu chung     
2.1.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
2.1.1.3 Công nghệ
2.1.2 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Huế
2.1.2.1 Lịch sử hình thành
2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức        
2.1.2.4 Tình hình hoạt động kinh doanh 
2.1.2.4.1 Khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn         
2.1.2.4.2 Tình hình huy động và sử dụng vốn    
2.1.2.4.3 Kết quả hoạt động kinh doanh  
2.1.2.5 Tình hình lao động
2.2 Thực tiễn triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – chi  nhánh Huế
2.2.1 Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến tại ngân hàng Techcombank Huế
2.2.1.1 F@st i- bank
2.2.1.1.1 Tính năng và lợi ích
2.2.1.1.2 Biểu phí dịch vụ
2.2.1.2 F@st e bank
2.2.1.2.1 Tính năng, lợi ích
2.2.1.2.2 Biểu phí dịch vụ
2.2.1.3 Cách thức đăng kí sử dụng
2.2.2 Công nghệ sử dụng đối với dịch vụ ngân hàng trực tuyến          
2.2.3 Nguồn lực cho dịch vụ NHTT tại Techcombank Huế      
2.3 So sánh các tiện ích của dịch vụ Ngân hàng trực tuyến của Techcombank với các ngân hàng TMCP
2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng trực tuyến tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – chi nhánh Huế.
2.4.1 Kết quả thu thập dữ liệu qua bảng câu hỏi
2.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng NHTT của khách hàng tại Ngân hàng Techcombank Huế.
2.4.2.1 Nhóm khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến
2.4.2.1.1 Đặc điểm của nhóm khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến
2.4.2.1.2 Phân tích nhân tố khám phá
2.4.2.1.3 Phân tích nhân tố khẳng định CFA
2.4.2.1.4 Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM
2.4.2.1.5 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ NHTT của khách hàng tại Ngân hàng Techcombank – Huế.
2.4.2.2 Phân tích nhóm khách hàng chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến.    
2.4.2.3 Đánh giá của khách hàng Techcombank Huế về các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng NHTT
2.4.2.3.1 Sự nhận biết NHTT
2.4.2.3.2 Sự hữu ích cảm nhận      
2.4.2.3.3 Sự tin cậy cảm nhận
2.4.2.3.4 Sự dễ sử dụng cảm nhận
2.4.2.3.5 Sự tự tin sử dụng
2.4.2.3.6 Ý định sử dụng Ngân hàng trực tuyến 
2.5 Thuận lợi và khó khăn của ngân hàng trong quá trình triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến          67
2.5.1 Thuận lợi        
2.5.2 Khó khăn        
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Huế.
3.2 Giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến
3.2.1 Nâng cao sự nhận biết khách hàng về dịch vụ ngân hàng trực tuyến
3.2.2. Nâng cao sự hữu ích cảm nhận của dịch vụ ngân hàng trực tuyến
3.2.3 Gia tăng niềm tin cảm nhận cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ
3.2.4 Cung cấp một dịch vụ dễ sử dụng trong cảm nhận của khách hàng
3.2.5 Gia tăng sự tự tin cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ
3.1 Kết luận
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Đối với cơ quan nhà nước
3.2.2 Đối với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – chi nhánh Huế
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan