[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích khả năng cạnh tranh về chất lượng của sản phẩm thẻ Active Plus do Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội phát hành trên địa bàn Thành phố Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích khả năng cạnh tranh về chất lượng của sản phẩm thẻ Active Plus do Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội phát hành trên địa bàn Thành phố Huế
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài 
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
3.2 Phạm vi nghiên cứu
4.Phương pháp nghiên cứu
4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 
4.2 Phương pháp xử lý, phân tích dữ liệu
PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    
Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU        
1.1 Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu  
1.1.1 Các vấn đề chung về NHTM
1.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHTM
1.1.1.2 Chức năng của NHTM
1.1.2. Giới thiệu chung về thẻ
1.1.2.1 Sự ra đời và phát triển của thẻ trên thế giới
1.1.2.2 Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại thẻ
1.1.3 Một số vấn đề lí luận về cạnh tranh           
1.1.3.1 Khái niệm cạnh tranh
1.1.3.2 Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.2 Cơ  sở thực tiễn của vấn để nghiên cứu
1.2.1 Khái quát tình hình hoạt động của thị trường thẻ thanh toán Việt Nam.          
1.2.2  Một số tiện ích của thẻ thanh toán
Chương 2:PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA THẺ ACTIVE PLUS DO NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI PHÁT HÀNH  TRÊN ĐỊA BÀN TP HUẾ.
2.1 Tổng quan về MB
2.2 Khái quát về MB Huế
2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển MB Huế 
2.2.2 Cơ cấu tổ chức MB Huế
2.2.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý MB Huế
2.2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
2.2.3 Cơ cấu lao động
2.2.4 Kết quả kinh doanh
2.3 Giới thiệu về dịch vụ thẻ của MB
2.3.1 Khái quát về thẻ của MB
2.3.2 Biểu phí
2.3.3 Địa điểm đặt máy ATM
2.3.4 Thủ tục mở thẻ
2.4 Phân tích đánh giá của khách hàng về khả năng cạnh tranh về chất lượng của thẻ Active Plus
2.4.1 Mô hình nghiên cứu
2.4.2 Quá trình thu thập dữ liệu
2.4.3 Đặc điểm mẫu nghiên cứu
2.4.4 Nghiên cứu hành vi sử dụng thẻ của các khách hàng
2.4.4.1 Tần suất sử dụng thẻ
2.4.4.2 Lí do sử dụng thẻ
2.4.4.3 Mục đích sử dụng thẻ
2.4.4.4  Các ngân hàng mà khách hàng có sử dụng thẻ
2.4.4.5 Thời gian sử dụng thẻ
2.4.4.6 Hạng thẻ
2.4.4.7 Rủi ro khi sử dụng thẻ
2.4.5 Phân tích đánh giá của khách hàng về khả năng cạnh tranh của thẻ Active Plus
2.4.5.1 Phân tích nhân tố   
2.4.5.2 Kiểm định phân phối chuẩn
2.4.5.3 Kiểm định giá trị trung bình
2.4.5.4 Phân tích giá trị trung bình đánh giá của khách hàng theo đặc điểm cá nhân           50
2.4.6 Đánh giá lòng trung thành của khách hàng           
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
3.1.Định hướng
3.1.1  Định hướng chung của Ngân hàng TMCP Quân đội  Việt Nam 
3.1.2 Định hướng nâng cao dịch vụ thẻ của MB Huế
3.2 Một số điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức
3.3 Giải pháp           
3.3.1 Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm thẻ
3.3.2 Nhóm giải pháp phát triển hệ thống máy ATM và ĐVCNT
3.3.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên
3.3.4 Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách xúc tiến
3.3.5 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành của khách hàng
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
1. Kết luận
2. Kiến nghị
2.1 Đối với cấp chính quyền
2.2 Đối với MB Hội sở
2.3 Đối với chi nhánh Huế 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan