[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vốn lưu động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

[/kythuat]
[tomtat]
Vốn lưu động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Phân loại về vốn lưu động
1.1.3.1. Phân loại vốn lưu động theo vai trò từng loại vốn lưu động
1.1.3.2. Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện
1.1.3.3. Phân loại vốn lưu động theo quan hệ sở hữu về vốn
1.1.3.4. Phân loại vốn lưu động theo nguồn hình thành:
1.1.4. Cơ cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn lưu động
1.1.4.1. Cơ cấu vốn lưu động
1.1.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.5. Quản lý vốn lưu động
1.1.5.1. Chính sách vốn lưu động
1.1.5.2. Quản lý tiền mặt và các chứng khoán thanh khoản cao
1.1.5.3. Quản lý các khoản phải thu
1.1.5.4. Quản lý dự trữ, tồn kho
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.1. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.2. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động
1.2.3.3. Mức tiết kiệm vốn lưu động
1.2.3.4. Các chỉ số về hoạt động
1.2.3.5. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4.1. Nhân tố khách quan
1.2.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần viễn thông FPT
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triên của Công ty cổ phần viễn thông FPT
2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức và quản lý
2.1.3. Chức năng của từng phòng ban
2.1.3.1. Đại Hội Đồng Cổ Đông
2.1.3.2. Hội Đồng Quản Trị
2.1.3.3. Ban Kiểm Soát
2.1.3.4. Ban Tổng Giám Đốc
2.1.3.5. Ban Tài Chính Kế Toán
2.1.3.6. Ban Quản Lý Chất Lượng
2.1.3.7. Ban Hành Chính Nhân Sự
2.1.3.8. Ban Quan Hệ Đối Ngoại
2.1.3.9. Ban Quản Lý Công Nghệ
2.1.3.10. Chi nhánh khu vực
2.2. Khái quát thực trạng hoạt động SXKD tại Công ty cổ phần viễn thông FPT
2.2.1. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động SXKDcủa Công ty
2.2.2. Khái quát tình hình tài sản ngắn hạn và nguồn vốn ngắn hạn của Công ty Cổ phần viễn thông FPT
2.2.2.1. Tình hình tài sản ngắn hạn của công ty FPT Telecom
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn ngắn hạn của Công ty FPT Telecom
2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần viễn thông FPT
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.3.2. Phân tích cơ cấu vốn lưu động
2.3.3. Phân tích các bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3.3.1. Tiền và các khoản tương đương tiền
2.3.3.2. Phải thu ngắn hạn
2.3.3.3. Hàng tồn kho
2.3.3.4. Tài sản ngắn hạn khác
2.3.4. Một số chỉ tiêu tài chính
2.3.4.1. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.4.2. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động
2.3.4.3. Mức tiết kiệm vốn lưu động
2.3.4.4. Các chỉ số về hoạt động
2.3.4.5. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.4.6. Vốn lưu động ròng
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Những hạn chế cần khắc phục
2.4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
3.1. Định hướng phát triển vốn của công ty cổ phần viễn thông FPT trong những năm tới
3.1.1. Khái quát môi trường kinh doanh của Công ty FPT Telecom
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Định hướng phát triển vốn và vốn lưu động của Công ty
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty viễn thông FPT
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý cơ cấu vốn lưu động
3.2.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2.2. Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
3.2.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Các biện pháp khác
3.2.3.1. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
3.2.3.2. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên
3.3.2.3. Mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp bên ngoài
3.2.4. Một số kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan