[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả marketing cho sản phẩm thẻ FLEXICARD của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu PETROLIMEX

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả marketing cho sản phẩm thẻ FLEXICARD của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu PETROLIMEX
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẺ NGÂN HÀNG, DỊCH VỤ THẺ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẨM NGÂN HÀNG
1.1. Khái quát chung về thẻ ngân hàng
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ ngân hàng
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại thẻ ngân hàng
1.1.2.1. Khái niệm thẻ
1.1.2.2. Đặc điểm cấu tạo của thẻ
1.1.2.3. Phân loại thẻ
1.1.3. Hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại các NHTM
1.1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.1.4.2. Các nhân tố khách quan
1.1.5. Những rủi ro trong phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ
1.2. Thẻ ATM
1.2.1. Khái niệm thẻ ATM
1.2.2. Tính năng của thẻ ATM
1.2.3. Lợi ích và hạn chế của thẻ ATM
1.2.3.1. Lợi ích của thẻ ATM
1.2.3.2. Hạn chế của thẻ ATM
1.3. Marketing cho sản phẩm ngân hàng
1.3.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của marketing ngân hàng
1.3.1.1. Khái niệm marketing ngân hàng
1.3.1.2. Đặc điểm của marketing ngân hàng
1.3.1.3. Vai trò của marketing ngân hàng
1.3.2. Các hoạt động marketing cho sản phẩm ngân hàng
1.3.2.1. Nghiên cứu môi trường marketing ngân hàng
1.3.2.2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
1.3.2.3. Xây dựng chương trình marketing – mix
1.3.2.4. Đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing cho sản phẩm thẻ ngân hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG THẺ VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO THẺ FLEXICARD TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
2.1. Thực trạng của thị trường thẻ Việt Nam
2.1.1. Hoạt động phát hành thẻ
2.1.2. Hoạt động phát triển hệ thống thanh toán thẻ
2.1.3. Những vấn đề còn hạn chế
2.2. Tổng quan về PG Bank và hoạt động kinh doanh thẻ tại PG Bank
2.2.1. Giới thiệu chung về PG Bank
2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại PG Bank
2.2.2.1. Giới thiệu chung về hoạt động kinh doanh thẻ tại PG Bank
2.2.2.2. Giới thiệu sản phẩm thẻ Flexicard của PG Bank
2.2.2.3. Quy trình phát hành và thanh toán thẻ Flexicard
2.2.2.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại PG Bank
2.3. Thực trạng hoạt động marketing cho thẻ Flexicard tại ngân hàng PG Bank
2.3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
2.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
2.3.3. Chiến lược sản phẩm (Product)
2.3.4. Chiến lược giá (Price)
2.3.5. Chiến lược phân phối (Place)
2.3.6. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp (Promotion)
2.3.7. Chiến lược về con người (People)
2.3.8. Chiến lược quy trình phục vụ (Process)
2.3.9. Chiến lược phương tiện vật chất (Physical Evidences)
2.3.10. Đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing cho thẻ Flexicard
2.3.10.1. Kết quả kinh doanh thẻ Flexicard
2.3.10.2. Ưu điểm và hạn chế của các hoạt động marketing cho thẻ Flexicard
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MARKETING CHO SẢN PHẨM THẺ FLEXICARD CỦA NGÂN HÀNG PG BANK
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trong thời gian tới
3.2. Đối thủ cạnh tranh của thẻ Flexicard
3.3. Phân tích SWOT cho thẻ Flexicard
3.3.1. Điểm mạnh
3.3.2. Điểm yếu
3.3.3. Cơ hội
3.3.4. Thách thức
3.4. Các giải pháp về marketing cho sản phẩm thẻ Flexicard của ngân hàng PG Bank
3.4.1. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
3.4.2. Các giải pháp marketing hỗn hợp cho sản phẩm thẻ Flexicard
3.4.2.1. Chiến lược sản phẩm
3.4.2.2. Chiến lược giá
3.4.2.3. Chiến lược phân phối
3.4.2.4. Chiến lược xúc tiến hỗ hợp
3.4.2.5. Chiến lược về con người
3.4.2.6. Chiến lược quy trình phục vụ
3.4.2.7. Chiến lược phương tiện vật chất
3.5. Một số kiến nghị khác
3.5.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.5.2. Kiến nghị đối với NHNN
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan