[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vốn lưu động và các giả pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu ETOP

[/kythuat]
[tomtat]
Vốn lưu động và các giả pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu ETOP
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
1.1. Tổng quan nghiên cứu về vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn lưu động
1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm
1.1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.2. Nội dung quản lý sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.2.1. Nhu cầu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động
1.1.2.2. Nội dung quản lý vốn lưu động
1.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp
1.1.3.1. Sức sinh lời của vốn lưu động
1.1.3.2. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động:
1.1.3.3. Số vòng quay của vốn lưu động (Hệ số luân chuyển)
1.1.3.4. Phân tích khả năng luân chuyển hàng tồn kho
1.1.3.5. Khả năng thanh toán ngắn hạn
1.1.3.6. Tỉ suất thanh toán tức thời
1.1.3.7. Số vòng quay các khoản phải thu
1.1.3.8. Thời gian một vòng quay các khoản thu
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý và hiệu quả sử dụng VLĐ
1.1.4.1 Các nhân tố khách quan
1.1.4.2. Nhân tố chủ quan
1.2. Tổng quan thực tiễn về nghiên cứu vốn lưu động
1.2.1. Thực tiễn về nghiên cứu vốn lưu động
1.2.2. Nhận định cá nhân về thiếu sót của những bài tham khảo
1.3. Kết luận
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ETOP
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ETOP
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Vốn điều lệ và cổ phần của công ty
2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2 Khải quát tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu ETOP
2.3. Thực trạng quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu ETOP
2.3.1. Phân tích khái quát tình hình biến động của nguồn vốn và tài sản
2.3.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài sản
2.3.1.2. Phân tích khái quát tình hình nguồn vốn
2.3.2. Mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn và xác định vốn lưu động ròng
2.3.3 Phân tích khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu ETOP
2.3.3.1 Khả năng thanh toán ngắn hạn
2.3.3.2 Khả năng thanh toán nhanh
2.3.3.3 Khả năng thanh toán tức thời
2.3.4. Phân tích khả năng quản lý vốn lưu động
2.3.4.1. Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho
2.3.4.2. Tốc độ luân chuyển khoản phải thu
2.3.5. Khả năng sinh lời của vốn lưu động
2.4. Đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ETOP
2.4.1. Về cơ cấu tài sản
2.4.2. Về cơ cấu nguồn vốn
2.4.3. Về khả năng thanh toán
2.4.4. Về khả năng quản lý tài sản
2.4.5. Về hiệu quả sản xuất kinh doanh
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ETOP
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu ETOP trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu ETOP
3.2.1. Giải pháp điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lý
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Khả năng quản lý khoản phải thu
3.2.4. Quản lý khả năng thanh toán
3.2.5. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan