[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH vận tải container Việt Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH vận tải container Việt Đức
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3.Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.5. Kết cấu của vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.2.Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.6. Quản lý tiền mặt
1.1.7. Quản lý các khoản phải thu
1.1.8. Quản lý dự trữ, hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động đối với doanh nghiệp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận vốn lưu động  
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4.1. Các nhân tố khách quan
1.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CONTAINER VIỆT ĐỨC.
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH vận tải Việt Đức
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3.1. Giám đốc
2.1.3.2. Phó giám đốc
2.1.3.3. Phòng kinh doanh
2.1.3.4. Phòng kế toán
2.1.3.5. Phòng kế hoạch
2.1.3.6. Phòng hành chính tổng hợp
2.1.3.7. Đội xe
2.1.4. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.1.5. Quy trình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2010 – 2012 của Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.2.2. Khái quát tình hình tài sản và nguồn vốn từ năm 2010 – 2012 của Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.2.2.1. Tình hình tài sản từ năm 2010 – 2012 của Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn từ năm 2010 – 2012 của Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.3. Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.4. Thực trạng quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.4.1. Kết cấu vốn lưu động của Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.4.2. Chính sách quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.4.3. Thực trạng quản lý tiền tại Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.4.4. Thực trạng quản lý các khoản phải thu tại Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.4.5. Thực trạng quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.5.1. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.5.1.1. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.5.1.2. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động
2.5.1.3. Mức tiết kiệm vốn lưu động
2.5.1.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
2.6.1. Những kết quả đạt được
2.6.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CONTAINER VIỆT ĐỨC
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức trong tương lai
3.2. Môi trường kinh doanh
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức
3.3.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.3.2. Lựa chọn chiến lược quản lý vốn lưu động
3.3.3. Huy động và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả
3.3.4. Tăng cường quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
3.3.5. Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho
3.3.6. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
3.4. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.4.1. Hoàn thiện đầy đủ và đồng bộ cơ chế pháp luật, tạo dựng hành lang pháp lý thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển
3.4.2. Tạo ra một môi trường kinh tế, xã hội ổn định
3.4.3. Giảm lãi suất cho vay để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn.
3.4.4. Điều chỉnh chính sách thu phí bảo trì đường bộ, những quy định về phương tiện vận tải container Việt Đức
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan