[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vốn lưu động và một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần May Vĩnh Phú

[/kythuat]
[tomtat]
Vốn lưu động và một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần May Vĩnh Phú
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỰ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.2. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.1.3.1. Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.3.2. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2. Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chiến lược quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.1.1. Xác định tỷ trọng vốn lưu động trên tổng vốn và các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ trọng của VLĐ trong DN
1.2.1.2. Kết hợp chính sách quản lý tài sản lưu động và nợ ngắn hạn
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.2.1. Xác định mức dự trữ vốn tiền mặt hợp lý
1.2.2.2. Dự đoán và quản lý các luồng nhập, xuất vốn tiền mặt
1.2.2.3. Quản lý sử dụng các khoản thu chi vốn tiền mặt
1.2.3. Quản lý hàng tồn kho dự trữ
1.2.3.1. Tồn kho dự trữ và các nhân tố ảnh hưởng đến tồn kho dự trữ
1.2.3.2. Các phương pháp quản lý vốn tồn kho dự trữ
1.2.4. Quản lý các khoản phải thu
1.2.5. Quản lý các tài sản ngắn hạn khác
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng VLĐ trong DN
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ trong DN
1.3.2.1. Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp
1.3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả VLĐ chung
1.3.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả từng bộ phận cấu thành VLĐ
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VĨNH PHÚ
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần may Vĩnh phú
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Vĩnh phú
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần may Vĩnh Phú
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần may Vĩnh Phú qua các năm 2011 – 2012 – 2013
2.2.1. Tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận và tài sản - nguồn vốn trong giai đoạn 2011-2013
2.2.1.1. Tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận trong giai đoạn 2011-2013 của công ty cổ phần may Vĩnh Phú
2.2.1.2. Tình hình tài sản - nguồn vốn giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần may Vĩnh Phú giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2.1. Tình hình phân bổ vốn lưu động của công ty cổ phần may Vĩnh Phú
2.2.2.2. Tình hình sử dụng tài sản lưu động của công ty cổ phần may Vĩnh Phú
2.2.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.1. Khả năng thanh toán hiện thời
2.2.3.2. Khả năng thanh toán nhanh
2.2.3.3. Hệ số khả năng thanh toán tức thời:
2.2.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.4.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
2.2.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)
2.2.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.2.4.4. Mô hình Dupont
2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả VLĐ chung
2.2.5.1. Tốc độ luân chuyển VLĐ
2.2.5.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động
2.2.5.3. Sức sinh lời của VLĐ
2.2.5.4. Hệ số đảm nhiệm của VLĐ
2.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả từng bộ phận cấu thành VLĐ
2.2.6.1. Vòng quay hàng tồn kho và Thời gian luân chuyển kho trung bình
2.2.6.2. Số vòng quay các khoản phải thu và Thời gian thu tiền trung bình
2.2.6.3. Số vòng quay các khoản phải trả và Thời gian trả nợ bình quân
2.2.6.4. Thời gian quay vòng tiền trung bình
2.2.7. Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần may Vĩnh Phú
2.2.7.1. Thành tựu
2.2.7.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VĨNH PHÚ
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần may Vĩnh Phú
3.2.1. Quản lý chặt chẽ doanh thu và chi phí
3.2.2. Mở rộng thị trường, nâng cao sức tiêu thụ của sản phẩm
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền
3.2.4. Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng tồn kho linh hoạt, phù hợp
3.2.5. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
3.2.6. Biện pháp ngăn ngừa rủi ro trong kinh doanh
3.2.7. Hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm thêm máy móc thiết bị phục vụ cho quản lý và bán hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan