[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Một số nhận định chung về thương hiệu và vai trò của thương hiệu trong Ngân hàng thương mại
1.1.1. Một số nhận định chung về thương hiệu trong Ngân hàng thương mại
1.1.2. Đặc điểm của thương hiệu ngân hàng
1.1.3. Vai trò của thương hiệu ngân hàng
1.1.4. Các yếu tố cấu thành thương hiệu ngân hàng
1.2. Nội dung của xây dựng thương hiệu
1.2.1. Sự cần thiết của xây dựng thương hiệu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
1.2.2. Quy trình xây dựng thương hiệu
1.2.2.1. Xây dựng thương hiệu tổng thể
1.2.2.2. Thiết kế và tạo dựng các yếu tố thương hiệu
1.2.2.3. Đăng ký bảo hộ các yếu tố thương hiệu
1.2.2.4. Quảng bá thương hiệu
1.2.2.5. Bảo vệ và phát triển thương hiệu
1.2.3. Sử dụng chiến lược Marketing để xây dựng thương hiệu
1.2.3.1. Chiến lược sản phẩm
1.2.3.2. Chiến lược giá
1.2.3.3. Chiến lược phân phối
1.2.3.4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
1.2.3.5. Chiến lược cơ sở vật chất
1.2.3.6. Chiến lược Quy trình cung ứng sản phẩm
1.2.3.7. Chiến lược con người
1.2.4. Tiêu chí đo lường hiệu quả xây dựng thương hiệu của ngân hàng thương mại
1.2.4.1. Lợi nhuận của ngân hàng không ngừng tăng một cách vững chắc
1.2.4.2. Tiêu chí phản ánh mức độ nhận biết
1.2.4.3. Tiêu chí phản ánh sự hài lòng của khách hàng
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu của ngân hàng thương mại
1.3. Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của một số ngân hàng và bài học cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
1.3.1. Xây dựng thương hiệu của một số ngân hàng trong và ngoài nước
1.3.1.1. Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam – Techcombank
1.3.1.2. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam năm 2012
2.1.3.1. Hoạt động dịch vụ
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng
2.1.3.3. Hoạt động đầu tư
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng xây dựng thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam
2.2.1. Quan tâm đến việc xây dựng chiến lược thương hiệu tổng thể
2.2.2. Chú trọng đầu tư tới việc thiết kế và tạo dựng các yếu tố thương hiệu
2.2.2.1. Tên gọi
2.2.2.2. Việc thiết kế và sử dụng logo
2.2.2.3. Slogan
2.2.3. Đăng ký bảo hộ thương hiệu
2.2.4. Sử dụng Marketing Mix để xây dựng thương hiệu
2.2.4.1. Công cụ sản phẩm
2.2.4.2. Công cụ giá
2.2.4.3.Công cụ phân phối
2.2.4.4. Phát huy hiệu quả hệ thống xúc tiến hỗn hợp
2.2.4.5. Chú trọng tới chiến lược cơ sở vật chất
2.2.4.6. Hoàn thiện quy trình cung ứng sản phẩm
2.2.4.7. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực
2.3. Đánh giá chung về công tác xây dựng thương hiệu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại trong xây dựng thương hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
3.1. Xu hướng xây dựng thương hiệu của các ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
3.1.1. Cơ hội và thách thức đối với các ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế quốc tế
3.1.2. Xu hướng xây dựng thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam
3.2. Định hướng chung của của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
3.2.1. Định hướng kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
3.2.2. Định hướng xây dựng thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
3.3. Xây dựng chiến lược định vị cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
3.4. Giải pháp xây dựng thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế quốc tế
3.4.1. Nâng cao nhận thức của lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên về vai trò của thương hiệu
3.4.2. Nâng cao năng lực tài chính
3.4.3. Thiết lập kế hoạch xây dựng thương hiệu bài bản
3.4.4. Nâng cao hiệu quả của các công cụ Marketing
3.4.4.1. Phát triển hệ thống sản phẩm đa dạng, đa tiện ích
3.4.4.2. Điều chỉnh lãi suất và phí dịch vụ ngân hàng phù hợp
3.4.4.3. Hoàn thiện hệ thống phân phối theo hướng hiện đại hóa
3.4.4.4. Nâng cao hiệu quả của các công cụ xúc tiến hỗn hợp
3.4.4.5. Đầu tư có hiệu quả vào cơ sở vật chất
3.4.4.6. Phát triển Công nghệ ngân hàng
3.4.4.7. Hoàn thiện nguồn nhân lực
3.4.5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
3.4.6. Tăng cường sự liên kết giữa các ngân hàng
3.5. Một số kiến nghị với nhà nước
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan