[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh đối với điều dưỡng và bác sĩ tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh đối với điều dưỡng và bác sĩ tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Các quan niệm về sự hài lòng của người bệnh với một cơ sở Khám chữa bệnh
1.2. Thuyết về sự HL.
1.3. Các công trình nghiên cứu về sự HL của NB trong nước và ngoài nước
1.3.1 . Các nghiên cứu ngoài nước.
1.3.2. Các nghiên cứu trong nước
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang
2.2.2. Chọn mẫu nghiên cứu:
2.2.3. Công cụ nghiên cứu:
2.2.4. Phương pháp thu thập số liệu:
2.3. Phương pháp đánh giá
2.4. Xử lý số liệu
2.5. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
2.6. Hạn chế của nghiên cứu và biện pháp khắc phục
2.6.1. Hạn chế
2.6.2. Các biện pháp khắc phục
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng
3.1.2. Độ tuổi
3.1.3. Giới tính
3.1.4. Phân bố đối tượng theo nghề nghiệp
3.1.5. Phân bố đối tượng theo nơi cư trú
3.1.6. Lý do chọn khám tại BV
3.1.7 Thời gian đến khám của NB
3.1.8. Ngày NB đến khám trong tuần
3.2. Công tác tổ chức phục vụ NB tại Khoa Khám bệnh
3.3. Sự HLcủa NB về chất lượng phục vụ của nhân viên tư vấn
3.4. Sự HL của NB về chất lượng phục vụ của ĐD
3.5. Sự HL của NB về chất lượng phục vụ của BS Khám bệnh
3.6. Đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ nhân viên y tế theo điểm
4. Đánh giá chung
Chương 4. BÀN LUẬN
4.1. Về đặc điểm chung các đối tượng
4.1.1. Đối tượng nghiên cứu
4.1.2 Độ tuổi
4.1.3. Giới tính
4.1.4. Nơi cư trú
4.1.5. Lý do đến khám tại BV
4.1.6. Thời gian và ngày đến khám của NB
4.2. Công tác tổ chức phục vụ NB tại Khoa khám bệnh
4.3. Sự HL của NB về chất lượngphục vụ của nhân viên tư vấn đón tiếpĐD, BS
4.3.1. Sự hài lòng đối với nhân viên tư vấn, đón tiếp
4.3.2. Sự HL của NB về chất lượng phục vụ của ĐD
4.3.3. Sự HL của NB về chất lượng phục vụ của BS khám bệnh
4.4. Đánh giá chung
Chương 5. KẾT LUẬN
5.1. Sự HL của NB về công tác Khám tư vấn, đón tiếp, sắp xếp của nhân viên y tế tại Khoa khám bệnh.
5.2. Sự HL của NB về chất lượng phục vụ tại Khoa Khám bệnh
Chương 6. KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan