[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám Gia đình Hà Nội năm 2011

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám Gia đình Hà Nội năm 2011
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe
2. Phòng Khám Gia Đình Hà Nội
2.1. Quá trình hình thành và tổ chức
2.2. Mục đích thành lập PKGĐHN
2.3. Nhiệm vụ chức năng của PKGĐHN
2.4. Quy trình khám chữa bệnh tại PKGĐHN
3. Những nghiên cứu trên Thế giới và tại Việt Nam về sự hài lòng của bệnh nhân
3.1. Các nghiên cứu trên Thế giới
3.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu định lượng
2.2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Xác định cỡ mẫu, cách chọn mẫu
2.3.1. Cỡ mẫu cho nghiên cứu định lượng về sự hài lòng của bệnh nhân
2.3.2. Cách chọn mẫu
2.4. Xây dựng bộ công cụ:
2.5. Phương pháp thu thập số liệu:
2.6. Phân tích số liệu
2.7.Đạo đức trong nghiên cứu
2.8. Hạn chế và cách khắc phục của nghiên cứu nghiên cứu
2.8.1. Hạn chế
2.8.2. Khắc phục
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với các yếu tố dịch vụ về chất lượng CSSK tại phòng khám gia đình Hà nội
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
3.2. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
3.2.1. Sự hài lòng của bệnh nhân khi tiếp cận dịch vụ CSSK
3.2.2. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với nhân viên y tế
3.2.3. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với bác sĩ
3.2.4. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với kết quả điều trị
3.2.5. Tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân theo các yếu tố
Chương 4. BÀN LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
4.1. Đặc điểm bệnh nhân đến khám tại PKGĐHN
4.2. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với các yếu tố về chất lượng chăm sóc sức khỏe.
4.2.1. Sự hài lòng của bệnh nhân về thời gian tiếp cận dịch vụ CSSK
4.2.2. Hài lòng với sự giao tiếp và tương tác với nhân viên y tế
4.2.3. Hài lòng với sự giao tiếp và tương tác với bác sĩ
4.2.4. Hài lòng với kết quả điều trị
4.2.5. Sự hài lòng của bệnh nhân theo từng yếu tố và mức độ hài lòng chung
4.3. Một số tồn tại của phương pháp và kết quả nghiên cứu.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan