[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan một số nghiên cứu về xác định giá trị doanh nghiệp
1.2. Những vấn đề chung giá trị doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm chung về giá trị doanh nghiệp
1.2.2. Cơ sở của giá trị doanh nghiệp
1.2.2.1. Giá trị nội tại và giá trị thị trường
1.2.2.2. Giá trị hoạt động liên tục và giá trị thanh lý
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp
1.2.3.1. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp
1.2.3.2. Môi trường bên trong doanh nghiệp
1.3. Xác định giá trị doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm giá trị doanh nghiệp (định giá doanh nghiệp)
1.3.2. Vai trò của xác định giá trị doanh nghiệp
1.3.3. Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp
1.3.3.1. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.3.2. Dự đoán về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.3.3. Lựa chọn mô hình định giá
1.3.3.4. Sử dụng các quyết định định giá nhằm đưa ra các quyết định tài chính
1.3.4. Các phương pháp (mô hình) định giá doanh nghiệp
1.3.4.1. Phương pháp định giá dựa trên tài sản thuần – Net Asset Value Menthod (NAVM)
1.3.4.2. Phương pháp định giá theo giá trị hiện tại – Present Valuation Model (PVM)
1.3.4.3. Phương pháp định giá theo giá trị so sánh
1.3.4.4. Phương Pháp GoodWill – Lợi thế thương mại
Chương 2. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHÂU HƯNG VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần thương mại Châu Hưng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại Châu Hưng 36
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần thương mại Châu Hưng
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần thương mại Châu Hưng
2.1.4. Chiến lược chung của công ty cổ phần thương mại Châu Hưng
2.1.4.1. Chiến lược phát triển của công ty Châu Hưng
2.1.4.2. Chiến lược marketing của công ty cổ phần thương mại Châu Hưng
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thương mại Châu Hưng
2.2.1. Tình hình tài sản - nguồn vốn giai đoạn 2008 - 2013
2.2.2. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận giai đoạn 2008 – 2013
2.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.3. Tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam giai đoạn 2008 – 2013
2.3.1. Tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam giai đoạn 2008 – 2010
2.3.2. Tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013
2.4. Tình hình ngành cung ứng nguồn nhân lực giai đoạn 2008 – 2013
Chương 3. VẬN DỤNG CÁC MÔ HÌNHĐỊNH GIÁ ĐỂ XÁCĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CHÂU HƯNG
3.1. Sự cần thiết phải định giá công ty cổ phần thương mại Châu Hưng
3.2. Xác định giá trị công ty cổ phần thương mại Châu Hưng
3.2.1. Cơ sở số liệu, quy trình xử lý và tính toán số liệu định giá
3.2.1.1. Cơ sở số liệu định giá
3.2.1.2. Quy trình xử lý và tính toán số liệu định giá
3.2.2. Giả định chung
3.2.3. Vận dụng các mô hình định giá để xác định giá trị công ty cổ phần thương mại Châu Hưng
3.2.4. Phân tích độ nhạy của giá trị doanh nghiệp Châu Hưng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan