[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình định mức tín nhiệm các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình định mức tín nhiệm các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM UY TÍN TRÊN THẾ GIỚI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại và yếu tố rủi ro trong hoạt động ngân hàng
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Yếu tố rủi ro trong hoạt động ngân hàng
1.2. Tổng quan về hoạt động định mức tín nhiệm và các mô hình định mức tín nhiệm uy tín trên thế giới
1.2.1. Khái niệm, đối tượng và các nguyên tắc trong hoạt động định mức tín nhiệm
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.2.2. Đối tượng xếp hạng
1.2.2.3. Nguyên tắc xếp hạng
1.2.2. Một số mô hình định mức tín nhiệm ngân hàng của các tổ chức định mức tín nhiệm uy tín trên thế giới
1.2.2.1 Mô hình xếp hạng các ngân hàng của Moody’s
1.2.2.2. So sánh mô hình của Moody’s với mô hình của S&P
1.2.2.3. So sánh mô hình của Moody’s và Fitch Ratings
1.2.2.4. Tổng hợp kết quả so sánh ba mô hình định mức tín nhiệm
1.3. Tổng kết chương 1
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam
2.1.1. Tóm lược chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
2.1.1.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 – 2005
2.1.1.2. Giai đoạn tăng trưởng đột biến năm 2006
2.1.1.3. Giai đoạn biến động năm 2007
2.1.1.4. Giai đoạn năm 2008 - Sụt giảm theo xu thế chung của kinh tế thế giới
2.1.1.5. Giai đoạn 2009 – Tăng trưởng bất ngờ và ấn tượng
2.1.1.6. Giai đoạn 2010
2.1.1.7. Giai đoạn 2 tháng đầu năm 2011
2.1.1.8. Thống kê thị trường chứng khoán Việt Nam từ 7/2000 đến 2/2011
2.1.1.9. Đôi nét về biến động của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong 10 năm phát triển của thị trường
2.1.2. Những mặt còn tồn tại của thị trường chứng khoán Việt Nam
2.1.2.1. Về khung pháp lý, thể chế chính sách
2.1.2.2. Về quy mô thị trường và hoạt động phát hành
2.1.2.3. Về cơ cấu thị trường
2.1.2.4. Về hệ thống cơ sở nhà đầu tư (cầu đầu tư)
2.1.2.5. Về hệ thống các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán
2.1.2.6. Về hoạt động quản lý, giám sát thị trường
2.2. Thực trạng hoạt động định mức tín nhiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
2.2.1. Hoạt động định mức tín nhiệm tại các tổ chức định mức tín nhiệm Việt Nam
2.2.1.1. Trung tâm thông tin tín dụng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – CIC
2.2.1.2. Công ty Thông tin Tín nhiệm và Xếp hạng Doanh nghiệp Việt Nam (VietnamCredit)
2.2.1.3. Công ty Cổ phần xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam – CRV
2.2.1.4. Trung tâm khoa học và thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp – CRC
2.2.1.5. Nhận định chung về hoạt động của các tổ chức định mức tín nhiệm Việt Nam
2.2.2. Hoạt động đánh giá, chấm điểm tín dụng tại các tổ chức tín dụng (ngân hàng) và công ty chứng khoán
2.2.3. Hoạt động định mức tín nhiệm của các tổ chức định mức tín nhiệm nước ngoài tại Việt Nam
2.2.4. Nhận định chung về hoạt động định mức tín nhiệm trên TTCKVN và giải pháp cho vấn đề này
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
3.1. Đối tượng đánh giá của mô hình – Các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường Việt Nam
3.2. Xây dựng mô hình định mức tín nhiệm các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường Việt Nam
3.2.1. Các cơ sở xây dựng mô hình
3.2.1.1. Cơ sở pháp lý
3.2.1.2. Cơ sở kĩ thuật
3.2.1.3. Cơ sở thực tiễn
3.2.2. Thang điểm xếp hạng của mô hình
3.2.3. Mô hình định mức tín nhiệm các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường Việt Nam
3.2.3.1. Bước 1 – Đánh giá sức mạnh tài chính độc lập của ngân hàng
3.2.3.2. Bước 2 – Đánh giá các nguồn hỗ trợ và các yếu tố khác
3.3. Tổng kết chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan