[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP
1. 1. Những vấn đề cơ bản của công tác bán hàng
1.1.1. Khái niệm về bán hàng
1.1.2. Vai trò của bán hàng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.3. Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại các hình thức bán hàng và lực lượng bán hàng
1.1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác bán hàng của doanh nghiệp
1.2. Quản trị bán hàng trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về quản trị bán hàng
1.2.2. Quản trị bán hàng với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.3. Một số chính sách hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác bán hàng
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị bán hàng của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM HABECO
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH MTV TM Habeco
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu lao động của Công ty
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng công tác bán hàng tại Công ty TNHH MTV TM Habeco trong những năm qua
2.2.1. Phân tích về ngành Bia Việt Nam trong những năm qua
2.2.2. Thực trạng công tác bán hàng của Công ty TNHH MTV TM Habeco
2.3. Một số chính sách nhằm hỗ trợ công tác bán hàng của Công ty
2.4. Đánh giá công tác bán hàng của Công ty trong những năm qua
2.4.1. Đánh giá chung
2.4.2. Những thành tựu đã đạt được
2.4.3. Những hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM HABECO
3.1. Vị thế và định hướng của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát HN
3.1.1. Triển vọng và định hướng phát triển của ngành bia Việt Nam
3.1.3. Định hướng phát triển của Công ty TNHH MTV TM Habeco đến năm 2015
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại Công ty TNHH MTV TM Habeco
3.2.1. Giải pháp chung
3.2.2. Giải pháp cụ thể
3.3. Kiến nghị, đề xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan